Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Administratieve lastenverlichting controle NOW

Ondernemers die een derdenverklaring of accountantsverklaring in moeten dienen bij de aanvraag vaststelling voor de NOW, worden geconfronteerd met stevige tarieven. Minister Koolmees vindt dit ongewenst en heeft besloten een aantal wijzigingen door te voeren die moeten zorgen voor minder administratieve lasten bij accountants en deskundige derden. Op die manier zouden de tarieven voor een verklaring dalen.

Wijziging op drie punten

De regelingen NOW 3 en 4 worden op 3 punten gewijzigd om de administratieve lastenverlichting te realiseren. Zo wordt het drempelbedrag voor de derdenverklaring verhoogd, wordt een gezamenlijke behandeling van controle in verschillende tranches mogelijk en wordt de controle op werkmaatschappijniveau vereenvoudigd.

Drempelbedrag NOW 3 en 4

Op dit moment is een derdenverklaring verplicht bij een voorschot van € 20.000,- tot € 100.000,- en een definitief vastgestelde subsidie van € 25.000,- tot € 125.000,-. Dit wordt in alle gevallen, dus zowel voor het voorschot als voor de definitieve subsidie vanaf € 40.000,-. Voor voorschotten en definitieve subsidies die onder dit bedrag blijven is geen derdenverklaring meer nodig. Deze wijziging geldt alleen voor NOW 3 en 4 en niet voor NOW 1 en 2.

Voor NOW 3 en 4 is een accountantsverklaring verplicht vanaf € 125.000,-. Dit geldt zowel voor het voorschot als voor de definitief vastgestelde subsidie. Op dit moment geldt bij een voorschot vanaf € 100.000,- de verplichting om een accountantsverklaring aan te leveren. Voor NOW 1 en 2 blijft de verplichting van een accountantsverklaring bij een voorschot vanaf €100.000,- gelden.

Gezamenlijke opdracht

Per tranche van NOW 3 is nu een aparte controle door een deskundige derde of accountant vereist. Wanneer een onderneming gebruik maakt van 2 of meer tranches van NOW 3 mag de accountant of deskundige derde dit nu beschouwen als 1 opdracht. Dat betekent dat de controle na afloop van de laatste tranche in één keer uitgevoerd kan worden.

Als ook gebruik gemaakt wordt van NOW 4, dan mag de controle van NOW 3 en NOW 4 tevens als één opdracht beschouwd worden en in één keer uitgevoerd worden.

Aanvragen op werkmaatschappijniveau

Voor alle aanvragen waarbij de omzetdaling op het niveau van een werkmaatschappij wordt vastgesteld, waarbij op concernniveau geen omzetdaling van minimaal 20% is, is op dit moment een accountantsverklaring met redelijke mate van zekerheid vereist. Dit is ongeacht de hoogte van de ontvangen subsidie. Deze verlichting ziet op bedrijven die gebruik maken van de regeling voor werkmaatschappijen en waarbij de definitief vastgestelde subsidie lager is dan € 375.000,-. In die gevallen wordt een accountantsverklaring met beperkte mate van zekerheid vereist. Ook deze aanpassing geldt voor NOW 3 en 4 en niet voor NOW 1 en 2.

Het is nu al mogelijk dat bij de controle van de omzet gebruik wordt gemaakt van de controlewerkzaamheden van de groepsaccountant. Voortaan is ook toegestaan dat andere werkzaamheden die door de groepsaccountant van een concern worden uitgevoerd, voor de NOW-controle worden gebruikt.

Verduidelijking regeling

Wanneer een deskundige derde voor de aanvrager de (doorlopende) financiële administratie voert en deze werkzaamheden overeenkomen met de werkzaamheden voor een derdenverklaring, dan hoeven deze niet dubbel te worden uitgevoerd. Dit is een bestaande mogelijkheid, maar deze is onvoldoende helder verwoord in de huidige regeling. Minister Koolmees zal deze verduidelijken.