Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Arboboete voor werkgever die discrimineert bij werving en selectie

Staatssecretaris Van Ark gaat daartoe een wetsvoorstel “Wet toezicht discriminatievrije werving en selectie” indienen bij de Tweede Kamer. Op het voorstel kan commentaar worden gegeven. Deze wet verplicht werkgevers o.a. tot het voeren van beleid tegen discriminatie bij werving en selectie van werknemers en kandidaten voor stageplekken en moet op schrift worden vastgelegd. Bij algemene maatregel van bestuur kan ook de werving en selectie van zelfstandigen er onder worden gebracht. Op niet naleving van de verplichtingen staat een arboboete die kan oplopen tot € 4500,-.

Het te voeren beleid moet ook op schrift staan en vermelden welke doeltreffende maatregelen er zijn genomen om discriminatie bij werving en selectie te voorkomen. E.e.a. moet worden aangepast indien dit vereist is gezien de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening.

De werkgever wordt verplicht zijn medewerkers die vanwege hun functie bij de werving en selectie inhoudelijk betrokken zijn (meestal de PZ-medewerkers) in te lichten over het voorkomen van arbeidsmarktdiscriminatie en zijn maatregelen daartegen.

Vergewisplicht

De werkgever krijgt op de volgende twee punten een vergewisplicht die hij in een document schriftelijk moet vastleggen en opnemen in zijn administratie en tenminste 3 jaar moet bewaren. Bij het gebruik maken van:

  • intermediairs zoals werving en selectiebureaus moet hij nagaan (vergewissen) dat deze beschikken over een werkwijze die geschikt is om arbeidsmarktdiscriminatie te voorkomen; de werkgever moet dus het op schrift vastgestelde arbobeleid van de intermediair controleren die werft en selecteert en welke maatregelen die daarbij heeft getroffen om arbeidsmarktdiscriminatie daarbij te voorkomen en
  • een geautomatiseerd systeem voor werving en selectie dan moet de werkgever nagaan dat dit systeem niet tot arbeidsmarktdiscriminatie leidt.

De Inspectie SZW gaat toezien op de naleving van de wet. Werkgevers krijgen eerst een waarschuwing bij herhaling een boete die kan oplopen tot 4500 euro. De Arbowet wordt hiervoor aangepast.

Instemmingsrecht Ondernemingsraad (OR)

De werkwijze voor discriminatievrije werving en selectie is een regeling op het gebied van het aanstellingsbesluit waarvoor instemming van de OR nodig is.

Internetconsultatie tot 4-11-2019

Via een internetconsultatie kunt u op- en aanmerkingen indienen. Op deze website vindt u ook de tekst van het wetsontwerp en de memorie van toelichting.

Commentaar

Het KVGO onderschrijft het doel van deze wet en vindt ook dat bij werving en selectie geen discriminatie mag plaatsvinden maar is niet blij met deze zoveelste lastenverzwaring voor het MKB in plaats van lastenvermindering. Elke lastenverzwaring wordt afzonderlijk bekeken maar niet de optelsom in de praktijk daarvan. We noemen de RI&E-verplichtingen, de verplichtingen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en die op grond van de informatieplicht energiebesparing, het instellen van een vertrouwenspersoon en de eis ie bedrijven opgelegd krijgen van de inspectiedienst SZW zonder goede noodzaak om een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen met de verplichte opleiding van leidinggevenden om discriminatie en pesten te herkennen en te voorkomen en de verplichting hun werknemers hierover voor te lichten zonder onderzocht te hebben of het huidige arbobeleid van het bedrijf daartoe noodzaakt.

Het is ook nog eens de vraag of een bedrijf wel een geautomatiseerd systeem voor werving en selectie kan beoordelen omdat het bedrijf dan ook moet weten hoe de onderliggende algoritmes tot stand zijn gekomen. De vraag is of in de praktijk met deze regels daadwerkelijk discriminatie wordt voorkomen of dat het een papieren tijger blijft. Het KVGO zal zijn bezwaren aan de minister kenbaar maken.

Voor meer informatie: Maarten Reuderink tel. 020 – 54 35 678