Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Arbovisie 2040: Samenwerken aan een gezond en veilig werkend Nederland

Op 31 oktober 2023 werd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Arbovisie 2040 gepubliceerd. Deze nota is door hen opgesteld na open dialoog met werkgevers, werknemers en overige partners. De Arbovisie 2040 is op 27 oktober 2023 goedgekeurd door de ministerraad. Het doel is om samen te werken aan een gezond en veilig werkend Nederland. Goede arbeidsomstandigheden zijn van belang om gezondheidsklachten door het werk te voorkomen, zowel tijdens als na het werkzame leven. Het ziekteverzuim is in Nederland sinds 2017 gestegen van 4 naar 5,7%. Een aanzienlijk deel is werk gerelateerd. Bovendien zijn er jaarlijks rond de 100.000 ongevallen met verzuim tot gevolg. Ook overlijden er ongeveer 4.000 mensen door hun werk.

Ziekteverzuim leidt tot hoge kosten voor werkgevers

Naar schatting waren in 2021 de kosten 17 miljard euro aan loondoorbetaling over de verzuimde uren. Ongevallen leiden ook vaak tot een inkomstendaling en verminderde productiviteit. Het is gebleken, dat werkgevers de verplichtingen uit de Arbowet op het punt van preventie onvoldoende naleven. Momenteel wordt er te weinig geïnvesteerd in preventie en het benoemen van de risico’s. Een deel van de werkgevers treft wel maatregelen, maar volgt de arbobeleidscyclus (plan-do-check-act) onvoldoende systematisch. Ze leven de (Europese) wettelijke verplichtingen die ervoor zorgen dat dit wel gebeurt onvoldoende na. Slechts de helft van alle bedrijven heeft een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en de kwaliteit van de RI&E is in veel gevallen onvoldoende. Wanneer deze wel is opgesteld, mist 30% alle of enkele belangrijke risico’s.

Externe ontwikkelingen die van invloed zijn

Het rapport noemt ontwikkelingen als flexibilisering, migratie, individualisering, kunstmatige intelligentie, digitalisering, robotisering en (de)globalisering van invloed op de arbeidsmarkt en dus op gezond en veilig werken. Maar ook het stijgende opleidingsniveau, de economische ontwikkeling, de klimaatverandering, de energietransitie en de vergrijzing zijn van invloed op de arbeidsomstandigheden. Zij bieden zowel kansen als extra of nieuwe risico’s.

Missie Arbovisie 2040

De missie Arbovisie 2040 is gebaseerd op ‘zero death’; opdat er geen mensen meer overlijden door slechte arbeidsomstandigheden en dat het aantal arbeidsongevallen en zieken door en op het werk significant daalt. Om dit te bereiken moeten alle werkgevers, opdrachtgevers en werkenden de arboregelgeving naleven. Ook monitoren, feedback geven en evalueren op zowel nationaal als op werkgeversniveau is nodig. Ook moet de toegankelijkheid en beschikbaarheid van kennis toenemen. Het toezicht en de handhaving moeten beter.

Verplichte RI&E

Bedrijven zijn verplicht een Arbo Risico Inventarisatie en Evaluatie te hebben! De verplichte Arbo RI&E helpt bedrijven om gestructureerd zicht en grip te krijgen op risico’s, het gesprek daarover te voeren en zo een degelijk arbobeleid te voeren. Werkgevers brengen hiermee ook arbeidsrisico’s als psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in kaart en treffen maatregelen om deze tegen te gaan.

Voor onze branche is de Arbo RI&E Grafimedia beschikbaar. Deze geldt als één van de beste instrumenten in Nederland. KVGO leden kunnen gratis gebruik maken van dit instrument. Kijk voor meer informatie op arbografimedia.nl of bel de Helpdesk Arbografimedia op tel. 020 – 5435665. Zie ook: Helpdesk Arbografimedia.