Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Belangrijke aanvulling controle-projecten Inspectie SZW (ISZW)

In aanvulling op ons bericht van 19-2-2021 het volgende. Bedrijven hoeven geen gegevens te verstrekken voor het inspectieproject gevaarlijke stoffen. Drukkerijen worden alleen bezocht voor het inspectieproject arbobeleid indien ze (ook) onder SBI-code 17 ingeschreven staan in het Handelsregister van de KvK.

Inspectieproject gevaarlijke stoffen

Het is niet verplicht om de gevraagde gegevens te leveren. Wij hebben in ons eerdere bericht meegedeeld dat de Inspectie SZW (de vroegere arbo-inspectie) een duizendtal bedrijven heeft aangeschreven, waaronder grafische bedrijven. Met deze brief worden die bedrijven gevraagd of ze over een gevaarlijke stoffeninventarisatie beschikken en of ze dit via een website van ISZW willen melden. Tevens moeten ze allerlei informatie verstrekken over alle gevaarlijke stoffen die in het bedrijf aanwezig zijn.

Het KVGO is van mening dat het gevraagde een onevenredige belasting voor de bedrijven vormt en daarmee ook in strijd is met de Algemene wet bestuursrecht(Awb). Wij hebben ISZW daar ook op gewezen en daarom opheldering gevraagd of het een verzoek is dan wel een verplichting (vordering). Het blijkt te gaan om een verzoek: je mag dus zelf bepalen of je wel of niet de gegevens verstrekt.

Gezien de verstuurde ISZW-brief en de eisen die ISZW stelt op het gebied van de gevaarlijke stoffeninventarisatie heeft het KVGO om een spoedoverleg gevraagd van de Arbocommissie van VNO-NCW/MKB-Nederland. Dit overleg gaat op 5 maart plaats vinden. Ook is gevraagd aan de secretaris van deze commissie om een spoedoverleg te houden met ISZW/SZW.

Een kernprobleem is met name de beoordeling van gevaarlijke mengsels. Kort samengevat: mag men daarbij uitgaan van het veiligheidsinformatieblad (VIB) van het product en veiligheidsmaatregelen nemen op basis van dit blad of moet men van elke gevaarlijke component in dat mengsel een afzonderlijke beoordeling uitvoeren en deze gevaarlijke componenten ook elk afzonderlijk registreren naam van die stof, CAS-nummer etc.  (Dit laatste komt er op neer dat je dan van die componenten in feite ook een VIB zou moeten hebben).

Advies m.b.t. niet meer gebruikte gevaarlijke producten
Voor zo ver dat nog niet is gebeurd, raden wij elk bedrijf aan om na te gaan of het nog producten heeft die zijn voorzien van gevarentekens maar niet meer worden gebruik dan wel kunnen vervangen worden door een minderschadelijk product of een niet gevaarlijk product. Mocht dat het geval zijn,  geef deze producten dan af aan de daartoe bevoegde inzamelaar. (Vergeet ook niet te kijken naar uw schoonmaakartikelen voor bijvoorbeeld kantoorruimtes, de kantine en het toilet indien die voorzien zijn van gevarentekens).

Achtergrond van inspectieproject gevaarlijke stoffen
Uit inspecties van ISZW in de afgelopen jaren blijkt dat nog veel bedrijven de wettelijke registratieverplichting van gevaarlijke stoffen niet goed voor elkaar hebben. Tezamen met de blootstellingsbeoordeling aan gevaarlijke stoffen vormt de registratie het beginpunt voor bedrijven om gezondheidsrisico’s met betrekking tot gevaarlijke stoffen op het werk te voorkomen.

Omdat het gaat om een proefproject zal ISZW nu vooralsnog de, al dan niet, aangereikte informatie van de bedrijven niet gebruiken om handhavend op te treden. Bij inspecties is de registratie van gevaarlijke stoffen wel een onderwerp waar handhaving op zal worden ingezet.

De ervaringen die met deze proef worden opgedaan, zullen meegenomen worden als in de toekomst bij veel meer bedrijven de registratie opgevraagd wordt. Op die manier is de ISZW beter in staat om haar middelen risicogericht in te zetten. Dus daar waar het nodig is.

Inspectieproject arbobeleid bij SBI 17-bedrijven

ISZW voert dit project uit bij de papier- en kartonindustrie (SBI 17) en niet bij drukkerijen. Mocht een drukkerij (ook) onder deze code geregistreerd staan in het Handelsregister van de KvK dan kan het bezocht worden (SBI = Standaard Bedrijfsindeling). Er worden ook elk jaar een aantal reguliere inspecties bij bedrijven uitgevoerd. Het is daarom niet uitgesloten dat een drukkerij bij een reguliere inspectie ook gecontroleerd wordt op hun arbobeleid.

Nadere informatie

Voor inlichtingen:  Maarten Reuderink: tel.  020 543 56 78 of per e-mail (info@kvgo.nl) onder vermelding van het onderwerp.