Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Belangrijke dossiers: KVGO ook actief in Europees verband

Jaarlijks organiseert Intergraf de zogenoemde Directors Conference, een bijeenkomst van Intergraf met de directies van hun leden binnen Europa. De belangrijkste doelen van deze bijeenkomsten: bespreken van de diverse dossiers, die Intergraf op Europees niveau in behandeling heeft, o.a. de papier- en de energiecrisis. Daarnaast netwerken en onderlinge uitwisseling van ervaringen en ontwikkelingen.

Vorig (lange) weekend mocht ik opnieuw daarbij aanwezig zijn, deze keer in Wenen. Enkele highlights van deze bijeenkomst:

  • Net als het KVGO zien diverse collega-organisaties een sterk groeiend belang in Cyber Security. Daarnaast ook in campagnes om het imago van de industrie te verbeteren. Bij dit laatste is met name de arbeidsmarkt (en de tekorten daarbij) een duidelijke insteek.
  • De energiecrisis stond natuurlijk nadrukkelijk op de agenda. De bestaande Europese steunmogelijkheden, waar overigens de nationale overheden uitvoering aan moeten geven, gelden uitsluitend voor energie-intensieve sectoren. De inspanningen zijn er op gericht onze sector onder de definitie daarvan te brengen.
    Op dit moment zijn in vrijwel geheel Europa geen steunmaatregelen voor bedrijven. Het streven hierbij is, dat op Europees niveau toegankelijke steunmaatregelen voor bedrijven worden afgesproken, zodat op dit front sprake kan zijn van een level playing field.
  • Ook minder direct aansprekende dossiers kwamen aan de orde, zoals bijvoorbeeld een “Regulation on Machinery”. Was het oorspronkelijk verplicht om bij elke machine een originele gedrukte handleiding te leveren en daarnaast zo nodig ook een gedrukte vertaling daarvan, zo verschuift dat langzamerhand naar standaard een digitale handleiding en alleen op verzoek een gedrukte versie. Dat laatste weliswaar gratis indien binnen 6 maanden na levering van de machine besteld. Ook op dit punt neemt Intergraf actie.

Bij alles blijkt hoe belangrijk Europese lobby is. Intergraf is daarbij een belangrijke en gedegen partij. Nationale lobby is evenzo belangrijk, immers, wat de Europese Commissie ook doet, uitvoering moet plaatsvinden op nationaal niveau.
Intergraf speelt ook een belangrijke rol in dossiers, die niet aan de EC zijn gelinkt. Als het gaat om bijvoorbeeld de papiercrisis zoekt Intergraf allianties met verwante Europese organisaties om zo met vereende krachten de papierfabrikanten te bewegen tot andere voor onze sector betere paden.

Voor nadere info: Bram ter Beek, b.ter.beek@kvgo.nl