Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Cao-overleg: stand van zaken 

Het KVGO en de vakbonden spraken elkaar vier keer voor een nieuwe Grafimedia cao vanaf 1 januari 2022 en konden elkaar op veel onderwerpen vinden. Loon en looptijd komen 26 januari aan de beurt.  

Looneis vakbonden is brug te ver

Om met het minst positieve te beginnen: de looneis van de vakbonden was voor de werkgevers echt een brug te ver. Met voor een tweejarige cao tweemaal 3,75% en een bodem van 75 cent per uur in het eerste jaar en 77 cent per uur in het tweede jaar, kwam hun eis berekend over de loonschalen uit op een gemiddelde van 4,8% per jaar. Dat is ten opzichte van de voorstellenbrieven nauwelijks een verlaging te noemen en de grafische bedrijven kunnen zo’n lastenverzwaring op dit moment echt niet dragen.

Werkgevers hebben aangegeven begrip te hebben voor de huishoudboekjes van de medewerkers en echt wel wat ruimte te zien voor enige mate van loonsverhoging maar deze eis gaat alle perken te buiten. Immers, een aantal van de kostenstijgingen waarmee medewerkers zich geconfronteerd zien raken ook de bedrijven en ook zij moeten hun huishoudboekjes op orde zien te krijgen. Er is tijd nodig voor herstel.

26 januari gaat het KVGO nogmaals met de vakbonden om de tafel om te bekijken of we er ook op het gebied van loon, in combinatie met de looptijd, uit kunnen komen.

Op alle andere onderwerpen zijn we het al met elkaar eens geworden. Hieronder staan de belangrijkste afspraken.

Scholieren

Jongeren tot 18 jaar die in de grafische sector een bijbaantje hebben, gaan daarmee het wettelijk minimumjeugdloon voor 18-jarigen verdienen. Voorwaarde is wel dat het echt om bijbanen gaat: gemiddeld niet meer dan 10 uur per week plus maximaal vier weken fulltime (denk dan aan schoolvakanties).

Uitzendkrachten

Het bedrijf dat een uitzendkracht gedurende 12 maanden inhuurt en daarna met hem verder wil gaan, moet die uitzendkracht een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden. Dat mag voor maximaal 12 maanden. Bij een voortzetting van het dienstverband na die 12 maanden, is sprake van een contract voor onbepaalde tijd.

WIEG

Vanuit de wet WIEG hebben medewerkers die een baby hebben gekregen recht op aanvullend geboorteverlof. Dat verlof duurt vijf weken en in die periode ontvangt de medewerker een uitkering van het UWV van 70% van zijn loon. Werkgevers zullen dit aanvullen tot 80%.

RVU

In de vorige cao-onderhandelingen spraken we de RVU Grafimedia af. Voluit staat dat voor Regeling vervroegd uittreden Grafimedia. Met deze brancheregeling kunnen medewerkers vanaf 65 jaar met een zwaar beroep onder voorwaarden eerder stoppen met werken. De vakbonden wilden dat deze regeling zou gaan gelden vanaf 64 jaar. De premie zou dan verhoogd moeten worden naar 0,3%. Afgesproken is dat de leeftijd blijft staan op 65 jaar en dat de premie 0,2% blijft. Wel is afgesproken dat de laatste instroommogelijkheid is op 31 december 2025. Dat betekent dat de regeling met 2 jaar wordt verlengd. Ook worden wat aanpassingen gedaan in de voorwaarden van het zwaar beroep.

60+

Medewerkers die 60 jaar of ouder zijn kunnen voortaan niet meer worden verplicht om over te werken. Het voorstel van de vakbonden om 60-plussers geen nachtdiensten meer te laten werken met behoud van de toeslag voor de nacht is door werkgevers afgewezen: dat legt een te grote belasting op de jongere collega’s die dan meer nachtdiensten voor hun rekening moeten nemen. Bovendien is een werkgever op grond van de cao en op grond van de wet verplicht om te bezien of een medewerker zijn werk nog aan kan en gezamenlijk tot een oplossing te komen als dat niet meer zo blijkt te zijn. Dat geldt niet alleen voor oudere maar ook voor jongere medewerkers. Een generieke cao-maatregel is dan ook niet nodig.

Individueel financieel advies

De cao bevat al de bepaling dat mensen die over zes jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, een individueel financieel advies kunnen aanvragen. Deze regeling wordt nu uitgebreid naar alle medewerkers: eens per vijf jaar kunnen zij een financiële foto laten maken. De kosten worden tot een maximum van 600 euro door werkgever vergoed. KVGO-leden krijgen vervolgens voor de helft hiervan een subsidie, aan te vragen bij het A&O-fonds Grafimedia.

Reiskostenregeling en thuiswerken

De cao gaat bedrijven verplichten om een regeling voor reiskosten te treffen. Huidige regelingen blijven bestaan. Verder komt in de cao geen recht op thuiswerken. Maar als werkgever en medewerker overeenkomen dat de medewerker thuiswerkt, geldt een thuiswerkvergoeding van maximaal het fiscaal vrijgestelde bedrag voor thuiswerk. Op dit moment is dat 2 euro per dag.

Scholing

In verband met wetgeving wordt het cao-artikel over scholing en bekostiging van scholing (cao-artikel 6.2) aangepast. Er worden drie typen opleidingen benoemd, te weten 1) opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie, 2) beroepsgerichte opleidingen die niet noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie maar wel van belang zijn voor het bedrijf en 3) opleidingen ter versterking van de arbeidsmarktpositie van de werknemer. Als de opleiding hoort bij de eerste categorie komen de kosten volledig voor rekening van de werkgever, vindt de opleiding plaats onder werktijd (en als dat niet lukt, is er compensatie middels tijd-voor-tijd), mag geen terugbetalingsregeling worden overeengekomen en mogen de kosten niet van een eventuele transitievergoeding worden afgetrokken. Deze wijzigingen zijn nodig om de cao in lijn te krijgen met de wetswijziging per augustus 2022. De opleidingen die horen bij categorie 2 komen voor rekening van de werkgever en de voor de overige opleidingen is, net als nu, sprake van cofinanciering.

Taskforce

Er komt een taskforce die zich gaat bezighouden met het aantrekkelijk maken en houden van de bedrijfstak voor nieuw personeel. De taskforce krijgt hiervoor een budget van 100.000 euro (financiering vanuit de fondsen, geen premieheffing).

Studie klokurenmatrix

Cao-partijen gaan een onderzoek doen naar de mogelijkheden voor kostenneutrale aanpassing van de huidige klokurenmatrix voor ploegendienst en overwerk.

Het vervolg

Zoals aangegeven, gaan cao-partijen 26 januari weer met elkaar om tafel. Het doel is om dan afspraken te maken over de nog openstaande punten: loonsverhoging en looptijd.