Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Cao-partijen zetten kleine stappen

Op 16 november 2020, tijdens de vierde onderhandelingsdag voor vernieuwing van de Grafimedia cao, zijn partijen elkaar iets dichter genaderd. Er zijn afspraken gemaakt over de pensioenpremie. Aan het eind van de dag legden de vakbonden een integraal voorstel neer.

Petitie van FNV

De dag begon met het overhandigen van een plaquette door FNV-bestuurder Bernard van Iren aan Aukje van het Nederend. De plaquette roept werkgevers op ervoor te zorgen dat de cao weer algemeen verbindend verklaard kan worden. Dit heeft betrekking op het geschil over de werkingssfeer van de Grafimedia cao en de cao voor de Uitgeverijen. Aukje van het Nederend gaf bij het in ontvangst nemen aan dat er een gezamenlijk belang is voor vakbonden en werkgevers. Zij trekken hier samen in op en deze plaquette onderstreept de goede samenwerking op dit onderwerp.

Pensioenpremie

Vanaf 1 januari 2021 verhoogt het PGB de kostendekkende pensioenpremie van de grafimediaregeling met 3,25%. Dit betekent een verhoging van de premie van 19,5% naar 22,75% van de pensioengrondslag of een zodanige versobering van de regeling dat de premie op 19,5% kan blijven. Cao-partijen zijn het er unaniem over eens dat de pensioenregeling niet verder versoberd moet worden. Dat betekent dat de premie wordt verhoogd. Vandaag is afgesproken dat werkgevers 60% van de verhoging voor hun rekening nemen en werknemers 40%. Dit ligt in lijn met de verdeling van de huidige pensioenpremie. Deze afspraak geldt ongeacht de uitkomst van het verdere cao-overleg en wordt in lijn met de statuten verder uitgewerkt door de ROGB.

Keuzes maken

Reinier de Koning hield de vakbonden voor dat er nauwelijks geld is en dat er keuzes gemaakt zullen moeten worden. ‘Je kan een euro maar één keer uitgeven. Als je ergens voor kiest, moet je ook kiezen wat je niet doet’, hield hij de vakbonden voor. ‘Als je kiest voor een fonds voor duurzame inzetbaarheid, kies je niet voor loonsverhoging.’

Integraal voorstel vakbonden

Na een aantal uur vergaderen legden de vakbonden een integraal voorstel neer. Dit behelst:

  • een loonsverhoging per 1 januari 2021 van 40 cent per uur, al dan niet in vrije tijd. Dit is vergelijkbaar met 2% of 5 ‘crisisdagen’;
  • een duurzaam inzetbaarheidsfonds vanaf 1 juli 2021 met een werkgeverspremie van 1,4%;
  • voortgezette pensioenopbouw tijdens het aanvullend geboorteverlof, waarvan het werkgeversdeel uit het duurzaam inzetbaarheidsfonds gefinancierd kan worden;
  • het laagste uurloon in de cao is minstens het wettelijk minimumloon van een 21-jarige;
  • 5 mei vanaf 2022 jaarlijks een doorbetaalde vrije dag.

Werkgevers hebben aangegeven tijd nodig te hebben om dit voorstel te bestuderen. In een eerste reactie heeft Reinier de Koning laten weten in dit voorstel niet te zien dat de vakbonden keuzes hebben gemaakt.

Het vervolg

Binnenkort gaan een paar mensen vanuit zowel de vakbonden als het KVGO met elkaar beginnen met een eerste onderzoek naar de mogelijke contouren van een duurzame inzetbaarheidsfonds. Op 7 december 2020 wordt het cao-overleg voortgezet.