Hogere kosten toetsing RI&E door nieuw certificatieschema voor kerndeskundigen

Volgens de wet moet de RI&E worden getoetst door een bedrijfsarts of door één of meer kerndeskundigen. Kerndeskundigen zijn arbeidshygiënisten, hogere veiligheidsdeskundigen en arbeids- en organisatiedeskundigen. Tot nu toe wordt deze toetsing in zijn algemeenheid meestal door een kerndeskundige gedaan.

Gezond en veilig werken in de Grafimedia

De Werkgroep arbeid en gezondheid besteedt in opdracht van cao-partijen aandacht aan het terugdringen van het gebruik van oplosmiddelen in de grafische sector. Eén van de manieren om dat voor elkaar te krijgen, is gedragsverandering. In dat kader stelde de WAGG een themanummer samen.

Strenger boetebeleid gevaarlijke stoffen en controles bij bedrijven

Per 9 februari 2022 zijn de Beleidsregels boeteoplegging Arbowetgeving gewijzigd. De belangrijkste wijziging is de verandering op het gebied van gevaarlijke stoffen, waarbij de boetes zijn verhoogd.

Ledenvoordeel Vertrouwenspersoon

Voor KVGO-leden geldt sinds 2019 een brancheregeling voor het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon. Hiervoor is met Gimd, een landelijke organisatie op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk, een overeenkomst gesloten.

Rookruimtes per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 moeten alle gebouwen in Nederland waar mensen komen om te werken of voor zorg, cultuur, sport, onderwijs en overheid volledig rookvrij zijn. Vanaf 1 januari 2022 zijn rookruimtes in bedrijfspanden dus niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor bedrijfsauto’s; deze worden gezien als werkplek. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord.

Beschut roken op het buitenterrein

Per 1 januari 2022 geldt binnen gebouwen een rookverbod. Inpandige rookruimtes zijn vanaf die datum niet meer toegestaan. Een rookruimte aanwijzen op het buitenterrein, zodat de mensen droog kunnen roken, mag wel. Denk bijvoorbeeld aan een abri.

Rookruimtes in bedrijven zijn verboden per 1 januari 2022

Op grond van de Tabakswet kan een bedrijf een algeheel rookverbod instellen in de bedrijfsruimten en op eigen terrein. Het is nu nog toegestaan om rokers tegemoet te komen door aparte afsluitbare rookruimte(s) aan te wijzen. Per 1 januari 2022 zijn ook deze rookruimtes verboden.

Herinneringsbrief ISZW-controle-project gevaarlijke stoffen

Een aantal KVGO-leden heeft van de Inspectie SZW een herinneringsbrief ontvangen om informatie aan te leveren voor het controle-project gevaarlijke stoffen. Dit is, zoals wij eerder hebben gemeld, niet verplicht.

Belangrijke aanvulling controle-projecten Inspectie SZW (ISZW)

In aanvulling op ons bericht van 19-2-2021 het volgende. Bedrijven hoeven geen gegevens te verstrekken voor het inspectieproject gevaarlijke stoffen. Drukkerijen worden alleen bezocht voor het inspectieproject arbobeleid indien ze (ook) onder SBI-code 17 ingeschreven staan in het Handelsregister van de KvK.

Controle-projecten Inspectie SZW (ISZW)

Deze controle-projecten omvatten de gevaarlijke stoffeninventarisatie en de arbozorg bij drukkerijen.

Benut de oplossingen uit de arbocatalogus Minder Werkstress, Meer Werkplezier

In 2020 is het arbocatalogusthema ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’ geactualiseerd en goedgekeurd door de inspectie SZW conform het nieuwe strengere toetsingskader. Grafimedia bedrijven krijgen hiermee bedrijfstak-specifieke oplossingen voor werkstress aangereikt en hoeven niet zelf het wiel uit te vinden.

Nieuwe aanpak Inspectie SZW bij arbo-ongevallen met licht letsel: geen arboboete

De Inspectie SZW heeft verleden jaar aangekondigd aan de slag te gaan met een nieuwe aanpak van arbeidsongevallen waarbij het slachtoffer licht letsel heeft opgelopen. Bij deze nieuwe aanpak krijgt het bedrijf geen arbo-boete indien het aan bepaalde voorwaarden voldoet.