Grafimedia cao algemeen verbindend verklaard

Op 30 augustus liet het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten dat de Grafimedia cao 2020-2021 algemeen verbindend is verklaard.

Prikkl: gratis quickscan RVU

Het bureau dat cao-partijen selecteerden voor het financieel advies, Prikkl, ontwikkelde een quickscan in het kader van de Regeling vervroegd uittreden Grafimedia. Hiermee zien werknemers binnen 15 minuten of de RVU past in hun financiële situatie. Tot 1 oktober 2021 is de quickscan gratis.

Vanaf 1 juli aanvragen RVU Grafimedia

De regeling Vervroegd uittreden Grafimedia is rond. Met deze regeling, kortgezegd de RVU, kunnen medewerkers onder voorwaarden eerder stoppen met werken. De eerste aanvragen kunnen vanaf 1 juli worden ingediend.

Wijzigingenblad Grafimedia cao 2020-2021

De looptijd van de nieuwe cao is van 1 augustus 2020 tot en met 31 december 2021. Gezien deze korte looptijd is dit keer niet gekozen voor een boekje maar voor een wijzigingenblad. Dit blad vormt tezamen met het cao-boekje 2018-2020 de complete cao.

Reinier de Koning over de cao-onderhandelingen

De cao-onderhandelingen zijn met succes afgerond. De werkgeversdelegatie bestond uit een grotendeels nieuw team, aangevuld met ervaren krachten van het KVGO. Eerste onderhandelaar Reinier de Koning vertelt over zijn ervaringen.

KVGO Ledenraad stemt in met eindbod Grafimedia cao

Tijdens de ledenraadpleging over de nieuwe Grafimedia cao stemde de meerderheid van de stemgerechtigden in met het eindbod van werkgevers. Aangezien eerder al de vakbondsleden akkoord zijn gegaan, is nu definitief bepaald op welke punten de Grafimedia cao wordt aangepast.

Leden CNV en Unie stemmen in met eindbod

De leden van het CNV en De Unie hebben ingestemd met het eindbod van werkgevers voor vernieuwing van de Grafimedia cao. Dat lieten de beider vakbondsbestuurders vandaag aan de werkgeversdelegatie weten.

Digitale ledenraadpleging over de Grafimedia cao

Het KVGO organiseert op woensdag 10 februari 2021 vanaf 14.00 uur een bijeenkomst over het eindbod van werkgevers voor de nieuwe Grafimedia cao.

FNV-leden stemmen in met eindbod werkgevers

Een meerderheid van de FNV-leden stemt in met het eindbod van werkgevers voor aanpassing van de Grafimedia cao. Dat vernam de werkgeversdelegatie vanmorgen van het FNV.

Werkgevers zien geen andere optie dan eindbod

Na zeven onderhandelingsrondes, waarin partijen elkaar dicht genaderd waren, is het overleg voor de nieuwe Grafimedia cao helaas geëindigd in een eindbod van werkgeverszijde.

Cao-overleg: wel of geen regeling vervroegd uittreden

Maandag 7 december 2020 kwamen de werkgevers- en werknemersdelegaties voor de vijfde maal bij elkaar voor vernieuwing van de Grafimedia cao. Werkgevers reageerden tijdens dit overleg op het voorstel dat de vakbonden de vorige keer op tafel legden. De vakbonden vertelden op hun beurt dat vervroegde uittreding, de RVU, een absoluut breekpunt is.

Cao-partijen zetten kleine stappen

Op 16 november 2020, tijdens de vierde onderhandelingsdag voor vernieuwing van de Grafimedia cao, zijn partijen elkaar iets dichter genaderd. Er zijn afspraken gemaakt over de pensioenpremie. Aan het eind van de dag legden de vakbonden een integraal voorstel neer.