Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie krijgen voor de transitievergoeding die zij hebben betaald aan werknemers die na twee jaar arbeidsongeschiktheid uit dienst zijn gegaan. De compensatie wordt in het leven geroepen omdat het betalen van een transitievergoeding aan langdurige arbeidsongeschikten naast de verplichting tot loondoorbetaling en re-integratiekosten als onrechtvaardig wordt ervaren.

De compensatie die werkgevers kunnen krijgen is een bedrag ter hoogte van de transitievergoeding, eventueel verhoogd met transitie- of inzetbaarheidskosten die op de transitievergoeding in mindering zijn gebracht. Het is niet van belang op welke manier de arbeidsovereenkomst met de langdurig arbeidsongeschikte is geëindigd.

Compensatie is dus mogelijk als het dienstverband is geëindigd door middel van een ontslagvergunning, ontbinding door de rechter of beëindigingsovereenkomst.

Maximering
Verder geldt met betrekking tot de hoogte van de vergoeding dat deze niet hoger is dan het bruto loon dat de werkgever heeft betaald tijdens de ziekte. Dat komt neer op maximaal twee jaarsalarissen. Als sprake was van een verlengde loondoorbetalingsplicht (sanctie), dan komt deze niet in aanmerking voor de vergoeding.

Ook komt een periode van slapend dienstverband (dit wil zeggen dat de werknemer langer dan 2 jaar ziek was, niet meer kwam werken en geen loon meer ontving) niet voor compensatie in aanmerking.

Premie
De compensatie zal worden betaald uit de opbrengsten van het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf). Om de compensatie te bekostigen gaat de premie van dit fonds structureel ongeveer 0,1% per jaar omhoog en wordt de premie in 2019 zelfs eenmalig met 0,5% verhoogd. Deze eenmalige verhoging is noodzakelijk omdat de compensatie ook met terugwerkende kracht verzocht kan worden voor gevallen tot 1 juli 2015.

Aanvraag
De compensatie moet worden aangevraagd bij het UWV. Hiertoe moet een aantal gegevens worden aangeleverd, waaronder een arbeidsovereenkomst, stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding vast te stellen.

Oude gevallen
Met betrekking tot compensatieaanvragen voor in de periode 1 juli 2015 tot 1 april 2020 betaalde transitievergoedingen geldt dat deze gedaan moeten zijn vóór 1 oktober 2020.

Hebben KVGO-leden nog vragen over de nieuwe wetgeving dan kunnen zij altijd contact opnemen met het KVGO. Bel 020-543 56 78 of stuur een e-mail naar info@kvgo.nl of kijk op de Personeelswijzer.