Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Corona: NOW vervangt WTV

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud vervangt de regeling werktijdverkorting.

De regeling werktijdverkorting is vervangen door een nieuwe regeling: de NOW, voluit de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud. De WTV bleek voor deze ontstane situatie als gevolg van het Corona-virus geen goede regeling. Aanvragen van WTV is dan ook niet meer mogelijk en reeds ingediende aanvragen zullen door het UWV worden behandeld als aanvragen voor de NOW.

Hieronder staan de belangrijkste kenmerken van de NOW op een rij.

 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 • Het is een tijdelijke regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de werkloosheidswet. Anders dan bij de regeling werktijdverkorting worden met deze regeling de WW-rechten van de werknemers niet ‘opgesoupeerd’.
 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden worden aangevraagd bij het UWV (de vergunning voor de WTV gold voor zes weken en werd aangevraagd bij het Ministerie van SZW), met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens drie maanden. Het is mogelijk dat voor de verlenging andere voorwaarden gaan gelden.
 • Tijdens de periode waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd, mag werkgever geen mensen ontslaan op bedrijfseconomische gronden. Het is nog niet duidelijk hoe in dit kader wordt omgegaan met reeds in gang gezette reorganisaties of met beëindigingen met wederzijds goedvinden.
 • Het kabinet roept werkgevers op om werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij werkten. Het is dan ook mogelijk om tijdens de periode van de tegemoetkoming tijdelijke arbeidsovereenkomsten te verlengen.
 • Het verwachte omzetverlies is minstens 20%.
 • Voor de tegemoetkoming wordt uitgegaan van het omzetverlies. Dat is anders dan bij de WTV waar voor de tegemoetkoming wordt uitgegaan van het urenverlies.
 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Het voorschot bedraagt 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Hieronder staan enkele voorbeelden:
  • Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever
  • Als 50% wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45%
  • Als 25% wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5%
 • Op dit moment is nog niet duidelijk wat in dit kader allemaal valt onder ‘de loonsom’ of ‘de loonkosten’.
 • De lonen moeten tijdens de periode van NOW volledig worden doorbetaald.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt een correctie plaats indien er sprake is geweest van een daling van de loonsom. Op basis van de te verstrekken gegevens kan derhalve achteraf worden vastgesteld of het voorschot te ruim of te beperkt is geweest, en kan de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld. Daarbij zal nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om een aanvraag voor de NOW in te dienen. De overheid hoopt dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. De periode waarover werkgevers tegemoetkoming kunnen krijgen, hangt daar niet vanaf: omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Alhoewel de nieuwe regeling beter lijkt dan de regeling werktijdverkorting, is er momenteel helaas dus ook nog veel onduidelijkheid. Het KVGO houdt de leden zoveel mogelijk op de hoogte.

Vragen?

Bel dan naar 020-5435678, e-mail naar a.van.het.nederend@kvgo.nl of k.linders@kvgo.nl en kijk bij het dossier op de KVGO Personeelswijzer.