Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2023

Het nieuwe jaar brengt een aantal veranderingen met zich mee. Hieronder staan de belangrijkste die werkgevers moeten weten.

Wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon (WML) stijgt met 10,15%. Dat is een dermate grote stijging dat de laagste lonen die in de Grafimedia cao staan, lager zijn dan het WML. Het is niet toegestaan om minder te betalen dan het WML. Dat betekent dat de werknemers die zijn ingeschaald op die lagere niveaus recht hebben op een loonsverhoging tot minstens het niveau van het WML.

Groei door de schaal

Werknemers met een salaris tussen het begin en het eind van hun salarisschaal hebben recht op een periodieke verhoging. Voor schaal A t/m D is deze verhoging 5%, voor de overige schalen 3%.

Fiscale vrijstelling reiskosten en thuiswerkvergoeding

Het bedrag dat een werkgever belastingvrij aan een werknemer mag verstrekken voor de vergoeding van reiskosten gaat omhoog van 19 cent naar 21 cent per kilometer. Meer weten?

De thuiswerkvergoeding stijgt van 2 euro naar 2,15 per dag.

Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling (WKR) kan de werkgever een onbelaste vergoeding geven aan
werknemers. Dat kan via de zogenoemde vrije ruimte. In 2023 bedraagt de vrije ruimte 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom (eerste schijf) en 1,18% over de resterende loonsom (tweede schijf). Dat is een tijdelijke verruiming: vanaf 2024 bedraagt het percentage van de eerste schijf 1,92%. Het percentage in de tweede schijf blijft ongewijzigd.

Transitievergoeding

De maximale transitievergoeding bedraagt vanaf 1 januari 2023 89.000 euro. Dit maximum geldt als het jaarsalaris van werknemer lager is dan dit bedrag. Het jaarsalaris bestaat uit twaalf maandsalarissen en in het kader van de transitievergoeding horen daar ook de vakantietoeslag, ploegentoeslag, overige vaste toeslagen en bijvoorbeeld winstuitkeringen bij. Als het jaarsalaris hoger uitkomt dan 89.000 euro geldt als maximale vergoeding een jaarsalaris.

AOW-leeftijd

De leeftijd waarop mensen de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken stijgt met drie maanden tot 66 jaar en 10 maanden. Op grond van de Grafimedia cao eindigt op dit moment de arbeidsovereenkomst van rechtswege. Willen zowel werkgever als werknemer dat de arbeidsrelatie nog even voortduurt? Kijk dan hier:

RVU-uitkering

Het maandelijkse bedrag dat is vrijgesteld van RVU-heffing is voor 2023 vastgesteld op € 2.037 bruto per maand. Dat was vorig jaar nog € 1.874 bruto per maand. De RVU-drempelvrijstelling is gekoppeld aan de netto AOW van een alleenstaande en wordt elk jaar geïndexeerd.

Premies

De premies en andere belangrijke kenmerken van de diverse werknemersverzekeringen en bedrijfstakregelingen, waaronder het pensioen, staan bij elkaar in onderstaande brochure.