Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Digitale algemene vergadering (AV) van het KVGO wederom een succes

Wegens de coronamaatregelen heeft het KVGO moeten besluiten een digitale AV te houden op 1 juni jl.
In driekwartier werd de agenda efficiënt gepresenteerd en waar nodig toegelicht en kon de ledenraad de voorgestelde besluiten nemen middels elektronisch stemmen. Mede door de genomen besluiten kan het KVGO door met de constructieve plannen voor de nabije toekomst.

Tijdens de bijeenkomst konden de ledenraadsleden en belangstellenden reageren en vragen stellen via de chat die ter vergadering beantwoord werden.

Voorzitter Dick Naafs opende de digitale AV mede namens het KVGO-team met een welkom aan de deelnemers.

Hij blikte o.a. terug op het afgelopen halfjaar waarbij veelvuldig via teams- en zoombijeenkomsten contact met onze achterban werd gehouden.

“Zo werd bijvoorbeeld in april jl. een drietal digitale bijeenkomsten met onze leden georganiseerd om hen bij te praten over de toekomstplannen van het KVGO, waar de ledenraad eerder al groen licht voor gegeven had.

De sessies leverden bruikbare feedback op voor het realiseren van onze plannen, zoals het versterken van het werkgeversdomein en het ontwikkelen van het ondernemersdomein. Ook bij  de uitdaging voor het KVGO om op verantwoorde wijze de door de leden gewenste contributiedifferentiatie in te voeren werd tijdens de sessies stilgestaan.”

“Ook de input die we krijgen uit de kwalitatieve ledenonderzoeken leveren waardevolle informatie op.”

Voorts werd de vlot tot stand gekomen Grafimedia cao gememoreerd alsmede de eerder door de ledenraad gekozen oplossing voor de aanpassing van de werkingssfeer voor het verkrijgen van de algemeen verbindend verklaring (AVV).

“We blijven met partijen optreden tegen lokale regelgeving dat het verspreiden van ongeadresseerd drukwerk tegenwerkt. Een slechte zaak voor onze leden”.

Via VNO-NCW wordt gelobbyd om regelgeving die nadelig uitpakt voor onze leden aan de kaak te stellen. “Een naar ons idee verkeerde lastenverdeling in de opslag duurzame energie (ODE) is daar een voorbeeld van. Te hoge lasten en te weinig voordeel voor met name de MKB-bedrijven.”

“Deze AV gaat ook over de financiële huishouding van het KVGO, die het afgelopen jaar op orde is gehouden en de accountant heeft dat bevestigd. Er is wat de uitgaven betreft goed op de winkel gepast en er zijn buffers opgebouwd om eventuele tegenvallers op te vangen.  De penningmeester geeft straks een toelichting op de conceptjaarrekening 2020 en de voorgestelde bestemming van het surplus.”

De voorzitter sprak zijn hoop uit dat in het najaar een fysieke bijeenkomst mogelijk is. “We blijven daar behoefte aan hebben, elkaar zien, elkaar spreken”.

Tijdens deze digitale AV benoemde de ledenraad twee nieuwe bestuursleden, de leden van  Onderhandelingscommissie cao (OHC) werden benoemd en de leden van de Verkiezingscommissie. Voorts werd het conceptverslag van de AV van 17 november 2020 goedgekeurd alsmede de besluitenlijst van de ledenraadpleging op 10 februari jl.

Na de toelichting van de penningmeester Edwin Iwema stemde de ledenraad in met de conceptjaarrekening 2020 en ging akkoord met het voorstel om het surplus 2020 toe te voegen aan de algemene reserve, waarbij komend najaar  – op voorstel van het bestuur – een definitief besluit over de bestemming daarvan genomen wordt.

In het najaar starten de verkiezingen voor een nieuwe ledenraad. Het bestuur heeft eerder besloten om de omvang van de ledenraad terug te brengen naar 30 zetels. De ledenraad stelde de verkiezingsperiode met bijbehorende planning vast van woensdag 20 oktober t/m woensdag 3 november 2021. Hou de e-mailberichten en onze website de komende tijd in de gaten voor meer informatie over deze verkiezingen.