Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Energielasten, maar ook energiesubsidies eerlijker verdelen

Onze (in)formateur is druk doende met de diverse partijen te spreken over het toekomstige beleid van een toekomstig Kabinet. Zelfs rechters spreken zich uit over onderdelen van dat toekomstige beleid.

Inzet voor dat toekomstige beleid kent 2 majeure onderwerpen: Nu het met de coronacrisis de goeie kant lijkt op te gaan, moet een nieuw kabinet vol inzetten op breed economisch herstel. Daarnaast moeten ook de verduurzaming van Nederland en het terugdringen van CO2-uitstoot een belangrijke plaats krijgen in het nieuwe regeringsbeleid.

Wat dat laatste onderwerp betreft is het KVGO, samen met enkele collega-organisaties, die net als het KVGO vooral MKB bedrijven vertegenwoordigen, van mening, dat een nieuw kabinet méér oog moet hebben voor een breed draagvlak bij MKB-ondernemers. Alleen met een eerlijker verdeling van de energielasten en de betreffende subsidies kan economische groei en verdere verduurzaming in Nederland gestalte krijgen.

De afgelopen jaren hebben MKB-bedrijven op verschillende manieren fors bijgedragen aan de energietransitie in Nederland. Daarbij valt te denken aan een wettelijke verplichting om energiebesparende investeringen te doen en een wettelijke meldingsplicht voor energiebesparende maatregelen, inclusief extra administratieve lasten.

Via een gezamenlijke brief van KVGO, Metaalunie, NRK, NBOV en de CBM aan de (in)formateur vragen deze organisaties aandacht voor een nadrukkelijk probleem in dit kader: MKB-ondernemers ontvingen de afgelopen jaren een steeds hogere energierekening, vanwege de alsmaar stijgende ODE-heffing (Opslag Duurzame Energie). Doel van deze heffing is bedrijven te subsidiëren die investeren in verduurzaming en energiebesparende maatregelen. Helaas is de subsidie slecht of niet toegankelijk voor MKB-ondernemers. Gevolg is dat het grootbedrijf de pot leeghaalt met grote projecten, terwijl het MKB de rekening betaalt.

Het KVGO is van mening, dat een nieuw kabinet de energielasten eerlijker moet verdelen over kleine en grote bedrijven. Dat is cruciaal om het draagvlak van MKB-ondernemers onder de verduurzaming te behouden. Nu komt de grootste last op de zwakke schouders en de koppeling met duurzaam opgewekte energie ontbreekt. Ook is er geen besparing als het bedrijf eigen energie opwekt met zonnepanelen of groene energie inkoopt. Omdat het uitgangspunt ‘energieverbruik’ is en niet de ‘omvang van de CO2-uitstoot’, betalen MKB ondernemers twee keer de rekening.