Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Enquête onder brancheorganisaties onderstreept belang crisismaatregelen kabinet

De pijn van de coronacrisis wordt bijna overal gevoeld. Dat komt naar voren uit een enquête onder de leden van VNO-NCW en MKB-Nederland die is uitgevoerd tussen 21 en 23 maart. De online vragenlijst is uitgezet onder 224 directeuren van brancheorganisaties. Daarvan hebben 158 branches de enquête ingevuld, een respons van meer dan 70 procent. Bijna alle deelnemende branches (96 procent) ondervinden negatieve gevolgen van de coronacrisis.

Omzetten lopen terug

Duidelijk is dat de omzet in veel sectoren stevig terugloopt als gevolg van de coronacrisis. Ongeveer de helft van de branchedirecteuren die de enquête invulden, ziet nu al een omzetverlies tussen de 20 en 100 procent in hun branche. Voor de komende drie maanden verwachten de branchedirecteuren geen verbetering. Twee derde van de branches geeft aan voor de komende maanden een omzetverlies te verwachten tussen de 20 en de 100 procent. Meer dan de helft ervaart al problemen in de productieketen met toeleveranciers. Dat kan bijvoorbeeld gaan om onderdelen die niet geleverd worden en handelsbelemmeringen.

Extra krediet nodig

Door deze situatie verwachten twee derde van de branchedirecteuren dat hun leden niet aan de bestaande verplichtingen zullen kunnen voldoen. Meer dan 80 procent verwacht dat bedrijven in hun sector aanspraak zullen moeten maken op extra financiering of krediet. Slechts 22 procent geeft aan nu al goede toegang te hebben tot eventueel noodkrediet of financiering. Dit kan gevolgen hebben voor de continuïteit van veel bedrijven. ‘Dit onderstreept het grote belang van crisispakket dat bedrijfsleven, kabinet en vakbeweging hebben afgesproken. Dat pakket is gericht op de continuïteit van bedrijven en van werk en inkomen voor mensen’, stellen VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer en MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof.

Gevolgen voor werkgelegenheid en investeringen

De effecten van de omzetdaling en vraaguitval zullen enorm zijn. Een grote meerderheid (83 procent) geeft aan binnen 3 maanden een sterke of beperkte afname van de werkgelegenheid te verwachten. Dat komt ook omdat bij slechts 15 procent thuiswerken heel goed mogelijk is. Een grote meerderheid (79 procent) verwacht een grote of hele grote impact op voorgenomen investeringen.

Maatregelen van kabinet en bedrijfsleven

‘Het bedrijfsleven, het kabinet en de vakbeweging staan zij aan zij om samen door de crisis te komen’, benadrukken de voorzitters van VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘Doel is dat bedrijven de coronacrisis overleven en dat mensen hun werk of inkomen behouden. Het crisispakket dat vorige week bekend is gemaakt, is daarop gericht. Onderdeel van dat pakket is dat banken ook soepeler omgaan met kredieten en liquiditeitsproblemen helpen oplossen. Deze enquête onderstreept het enorme maatschappelijke en economische belang ervan.’

Verwachte krimp van de economie

De verwachte afname van investeringen en werkgelegenheid versterkt de verwachte krimp van de economie. ‘Dat gebeurt overal in Europa en wereldwijd en versterkt elkaar, samen met de internationale handel die bemoeilijkt wordt. Ook de financiële stabiliteit staat onder druk. Daar staat gelukkig tegenover dat wereldwijd overheden en centrale banken verregaand bereid blijken om, net als in Nederland, de structuur van de economie zoveel mogelijk overeind te houden, met de grote crisis van 2008 nog vers in het geheugen.’ Een klein deel van de sectoren verwacht overigens de komende drie maanden een stagnatie (10 procent ) of zelfs groei (3 procent). Dat kan gaan over bijvoorbeeld online handel, supermarkten of producenten van medische middelen.

Lees het artikel ‘Bedrijfsleven over hele linie getroffen door de coronacrisis‘ voor het complete verhaal inclusief grafieken.

(bron: www.vno-ncw.nl/