Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

EU richtlijn inzake groene claims

Op 22 maart 2023 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een richtlijn waarin bedrijven milieuclaims moeten onderbouwen met als doel “greenwashing” te bestrijden.

Waar gaat de richtlijn over?

De nieuwe voorgestelde richtlijn inzake groene claims verlangt dat bedrijven milieuclaims moeten onderbouwen. Het voorstel is gericht op het voorkomen van onjuiste beweringen van bedrijven over hun (milieu)prestaties. Met het oog op de bestrijding van greenwashing stelt de nieuwe richtlijn dan ook algemene eisen aan de onderbouwing van milieuclaims. Milieuclaims moeten gebaseerd zijn op algemeen erkend wetenschappelijk bewijs en moet aantonen dat de milieueffecten vanuit een levenscyclusperspectief (LCA) significant zijn.

Deze Europese wetstekst is een richtlijn. Dat betekent dat de lidstaten een zekere flexibiliteit hebben bij de tenuitvoerlegging van de voorschriften in hun nationale wetgeving. De lidstaten zullen procedures opzetten om de onderbouwing van milieuclaims te verifiëren en te certificeren. Het voorstel stelt ook eisen aan milieukeuren, die eveneens op nationaal niveau zullen worden gecontroleerd. De regeling gaat overigens niet gelden voor de categorie micro-ondernemingen (minder dan 10 werknemers of een jaaromzet van minder dan 2 miljoen euro), tenzij zij willen dat hun beweringen worden geverifieerd en gecertificeerd.

De ontwerp-richtlijn zal de komende maanden door het Europees Parlement en de Raad worden bestudeerd. Zodra de richtlijn is aangenomen, moeten de lidstaten de voorschriften in nationale wetgeving omzetten. Zodra er meer duidelijk wordt over de nationale invulling van deze richtlijn komen wij met een update. Doe je al groene claims of beweringen kijk dan alvast of je deze kan onderbouwen zodat je voorbereid bent op de komende richtlijn.

Het volledige voorstel van de EU vind je hier.

Klimaatgerelateerde en/of ‘groene’ beweringen

Een van de doelstellingen van het voorstel is het aanpakken van klimaat gerelateerde beweringen, die volgens de Commissie “bijzonder vatbaar zijn gebleken voor onduidelijkheid en dubbelzinnigheid en voor misleiding van de consument”. Vanuit de sector zijn wij voorstander van transparantie over duurzaamheid. Een richtlijn helpt ons om misleidende klimaat gerelateerde groene beweringen in de grafische industrie te voorkomen.

De eisen van deze ontwerp-richtlijn zijn volledig in overeenstemming met de aanpak van Intergraf. De Intergraf-aanbevelingen inzake de berekening van CO2-emissies en de onlangs gepubliceerde Intergraf-routekaart inzake de berekening, vermindering en compensatie van CO2-emissies in de grafische industrie bieden een solide instrumentarium om enerzijds de koolstofvoetafdruk van gedrukte producten en drukkerijen op een sectorrelevante en geharmoniseerde manier te beoordelen en anderzijds voorrang te geven aan vermindering boven compensatie van emissies.

Het KVGO en Intergraf zijn ook van mening dat de voor de sector beschikbare tools inzake het berekenen van de CO2 emissies (bv. ClimateCalc) een goede basis bieden om te voldoen aan de eisen van de richtlijn inzake groene claims.

vragen?

Voor vragen over verduurzaming, groene claims en CO2-management kan je terecht bij Gijs Vermeulen van het KVGO, via info@kvgo.nl of 020 – 5435678