Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Financieel adviesbureau geselecteerd

Sociale partners hebben financieel adviesbureau Prikkl aangewezen voor het uitvoeren van individuele adviestrajecten. Werknemers die binnen 6 jaar AOW krijgen hebben vanuit de cao (artikel 6.4.2) recht op een vergoeding maximaal € 600,- voor een individueel financieel advies.

Prikkl


Prikkl is een onafhankelijk adviesbureau dat uw medewerkers voorziet van een begrijpelijk en inzichtelijk rapport ten aanzien van hun financiële situatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien van Gurp via info@prikkl.nl of 085-8000 185.
Medewerkers met vragen kunnen zich wenden tot de klantenservice van Prikkl via klantenservice@prikkl.nl of via 085-8000 184. Overigens is het ook mogelijk het traject door een ander, gelijkwaardig, bureau te laten verzorgen.

Subsidie voor KVGO-leden

Leden van het KVGO die kosten hebben betaald voor een financieel adviestraject van hun werknemers kunnen bij het A&O-fonds subsidie aanvragen. Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Werkgever is KVGO-lid;
  • Werkgever levert een (kopie) factuur in;
  • De subsidieaanvraag moet bij het A&O-fonds zijn ontvangen binnen 3 maanden na factuurdatum;
  • De factuurdatum ligt tussen 1 april 2018 en 1 augustus 2020;
  • Het beschikbare subsidiebudget is nog niet geheel benut.

Ook als het traject door een ander, gelijkwaardig, bureau is verzorgd bestaat de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Daarbij wordt nagegaan of het bureau gelijkwaardig is aan het geselecteerde bureau. Als dit niet het geval is, zal de subsidieaanvraag worden afgewezen.

De maximale subsidie betreft 50% van het factuurbedrag tot een maximum van € 300,-.

De subsidie kan worden aangevraagd bij het A&O-fonds Grafimedia. Daartoe zal een aanvraagformulier op de website worden geplaatst.