Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Grafimedia cao algemeen verbindend verklaard

Op 30 augustus liet het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten dat de Grafimedia cao 2020-2021 algemeen verbindend is verklaard.

Wat is algemeen verbindend verklaard?

Een bedrijfstak-cao is van toepassing op de werkgevers die lid zijn van de werkgeversvereniging die met de vakbonden de cao afsluit. In ons geval dus het KVGO. Die werkgevers zijn vanuit het cao-recht verplicht om de cao niet alleen toe te passen op de werknemers die lid zijn van de afsluitende vakbond, in ons geval FNV Media en cultuur, CNV Vakmensen en De Unie, maar ook op de overige werknemers.

Als de cao-partijen willen dat de bedrijfstak-cao ook moet worden toegepast door werkgevers die niet zijn aangesloten bij de werkgeversvereniging, maar wel vallen onder de in de cao genoemde werkingssfeer, kunnen zij bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verzoek indienen tot het algemeen verbindend verklaren van de cao: avv. Als de minister met de aanvraag instemt is daarmee de cao algemeen verbindend verklaard en dus van toepassing op alle werkgevers en hun werknemers.

Waarom avv?

Voor werkgevers is avv van belang omdat daarmee concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt voorkomen. Ieder bedrijf moet dan immers onder meer minstens dezelfde lonen betalen en dezelfde ploegen- en overwerktoeslagen toekennen. Voor de vakbonden is avv ook van belang. Het maakt voor de arbeidsvoorwaarden van de werknemers dan niet uit of hun werkgever wel of niet is aangesloten bij de werkgeversvereniging.

RVU Grafimedia nog niet voor iedereen

Nu de Grafimedia cao 2020-2021 avv is verklaard gelden de daarin opgenomen arbeidsvoorwaarden voor alle werkgevers en werknemers binnen de Grafimedia branche. De RVU Grafimedia is echter opgenomen in de cao voor de ASF-regelingen, de zogenaamde fondsen-cao. Deze cao is nog niet avv verklaard; een verzoek daartoe is nog in behandeling bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tot die tijd is de RVU Grafimedia alleen toegankelijk voor werknemers die werkzaam zijn bij werkgevers die zijn aangesloten bij het KVGO.