Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Het KVGO op naar 2023: twaalf vragen & antwoorden

Berenschot startte een onderzoek onder KVGO-leden. Met behulp van de antwoorden ontwikkelen het bestuur en de directie in nauwe samenspraak met de leden een strategisch plan dat een route uitstippelt naar 2023. Dit plan moet recht doen aan de eisen van deze tijd. Zowel KVGO-leden als potentiële leden moeten zich erin herkennen. Twaalf vragen en antwoorden.

Penningmeester Henk van Esch zei in de laatste Ledenraad in november 2017 te Venlo dat het KVGO er financieel prima voorstaat. Waarom dan dit onderzoek?
Op de korte en middellange termijn klopt dit. Nadat het bestuur in 2012 fors ingreep is de vereniging in staat uitgaven en inkomsten met elkaar in de pas te laten lopen. In september 2016 zette het bestuur lijnen uit naar de toekomst met het Beleidsplan 2017 – 2020.

Die periode is toch nog niet voorbij?
Er zijn drie ‘harde’ argumenten om dit plan eerder dan gebruikelijk te updaten. De belangrijkste is dat bij ongewijzigd beleid de organisatiegraad binnen de branche tot onder de zestig procent zou kunnen zakken. Dat zou betekenen dat de lobbykracht van het KVGO vermindert en dat het algemeen verbindend verklaren van de Grafimedia cao minder zeker zou worden.

En de andere twee argumenten?
Als Cees Verweij opnieuw tot voorzitter van het KVGO wordt gekozen is dat voor een periode tot de Ledenraadsvergadering in mei 2019. Aan het eind van dat jaar gaat directeur Fons Bakkes met pensioen. Ruim voor die tijd moeten er functieprofielen klaarliggen, zodat nieuwe mensen ingewerkt het roer kunnen overnemen.

Als er harde argumenten zijn, betekent dit dan ook dat er ‘zachtere’ zaken spelen?
Iedereen in de bedrijfstak kent de bedrijfseconomische situatie. Uitzonderingen daargelaten hebben ondernemingen moeite gelijke tred te houden met de bloeiende economie. Een aantal zaken komt bij elkaar die voor de ‘perfecte storm’ kunnen zorgen. Zonder er al te diep op in te gaan: digitalisering, wisseling van de generaties in de leiding van de bedrijven, sterke opkomst van de zzp’er, de trend naar schaalvergroting en nieuwe verdienmodellen die jonge bedrijven omarmen.

Als KVGO moeten wij er ons meer dan ooit op richten die nieuwe ondernemers aan ons te binden. Als je dat constateert moet je specialisten, die buiten je eigen cirkel staan, naar binnen durven laten kijken.

Er is toch een tijd gedacht dat ‘betere communicatie’ een deel van de oplossing zou kunnen zijn?
Het bestuur gaf een ervaren externe onderzoekster in september 2017 de opdracht om de communicatie van het KVGO tegen het licht te houden. Dat heeft ze gedaan. Haar bevindingen en adviezen gingen verder dan de communicatie alleen. Die kan altijd beter en daar zijn stappen gezet.

Eén van haar aanbevelingen was om een extern onderzoeksbureau fundamenteler naar doelen, taken en organisatie van het KVGO te laten kijken. Overigens voorzag het bestuur al de mogelijkheid dat deze ‘tweetrapsraket’ zich zou aandienen.

Waarom is er gekozen voor Berenschot? Is dat niet een veel te duur bureau voor een vereniging als het KVGO?
Wij hebben op voorspraak van het bureau dat het eerste onderzoek deed gekozen voor Berenschot. We kennen Berenschot van het goede werk dat zij voor collega-brancheorganisaties hebben verricht. Ze helpen al meer dan tachtig jaar organisaties over de hele wereld bij het oplossen van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken, het realiseren van nieuwe strategieën, het verbeteren van prestaties en het bouwen en ontwikkelen van menselijk kapitaal. Pragmatisch, innovatief, mensgericht, onconventioneel en met veel plezier, zeggen ze zelf. Dat blijkt in de praktijk te kloppen.

En de kosten van het onderzoek?
Uiteraard kosten onderzoek en adviezen geld. Wij hebben bij de presentatie van de penningmeester in Venlo ruimte gevraagd en gekregen om dit traject te bekostigen. We blijven met het eerste externe onderzoek plus de uitgaven aan Berenschot ruim binnen de toen gevraagde ruimte van 160.000 euro.

Op welke vragen moet een antwoord komen?
Het onderzoek spitst zich toe op drie vragen. Wat wil het KVGO in 2023 zijn? Welke functies en activiteiten moet het KVGO aan de leden bieden? Hoe moet het KVGO hiertoe georganiseerd worden?

Er zijn per e-mail vragen aan leden en ex-leden gesteld, er zijn paneldiscussies geweest. Wat waren daar de belangrijkste onderwerpen?
De belangrijkste vragen die aan bod komen zijn: hoe worden de huidige taken en dienstverlening van het KVGO ervaren? Is de manier waarop het KVGO die taken en diensten uitvoert voldoende? Wat zijn de eventuele bestaande wensen waarin nu nog niet wordt voorzien door het KVGO?

Zijn er zaken die bij voorbaat onbespreekbaar zijn?
De onderzoekers en adviseurs van Berenschot hebben de opdracht een strategische route uit te stippelen naar 2023 en twee functieprofielen te schrijven die in die route passen. Daarbij zijn geen randvoorwaarden gesteld.

Zijn er al antwoorden bekend?
Tijdens het Voorjaarsevenement op 16 mei in Amersfoort gaat Berenschot de leden informeren over wat ze tot nu toe gedaan hebben en wat de – voorlopige – resultaten zijn. Wat de onderzoekers op die middag vooral willen is de leden actief betrekken en raadplegen. Over actuele zaken die spelen op bedrijfs- en sectorniveau, over de faciliterende rol die het KVGO hierin kan of moet spelen en welke diensten en activiteiten het KVGO zou moeten aanbieden of ontwikkelen om toegevoegde waarde aan bestaande en potentiële leden te leveren. Concreet zal Berenschot een presentatie verzorgen en daarna interactieve werksessies met de leden begeleiden.

Wanneer is het project afgerond?
Berenschot blijft aan boord totdat de functieprofielen er liggen en er een helder strategisch plan op papier staat dat reikt tot 2023. Het Bestuur zal dit plan tijdens de beleidsdag in juni dit jaar vaststellen. Daarna is het de taak van het bestuur, de directie en de medewerkers van het bureau het strategisch plan in daden om te zetten.

Een project als dit is nooit ‘klaar’. De bedrijfstak kent een grote dynamiek, markten veranderen. Het KVGO lijkt in vrijwel niets meer op de op 20 november 1901 opgerichte ‘Vereeniging van Steendrukkerspatroons’. Talloze malen hebben bestuurders, directie en leden plannen gemaakt en uitgevoerd om aan nieuwe realiteiten en maatschappelijke ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Dat is nu niet anders.