Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Hogere arboboetes bij ontbreken RI&E en Plan van Aanpak

De boetes op overtreding van artikel 5 van de Arbowet worden verhoogd. Het gaat om bepalingen over de risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E).  De maximum arboboete op het ontbreken van een RI&E gaat omhoog van € 3000,- naar € 4500,-  en wordt aangemerkt als een overtreding met directe een boete.

De Inspectiedienst SZW kan dan meteen een boete opleggen i.p.v. een eis of een waarschuwing. De boete op het ontbreken van een plan van aanpak of het niet tijdig nemen van de maatregelen genoemd in het plan van aanpak gaat omhoog van € 750,- naar € 3000,-.

Gevaarlijke stoffen

Daarnaast gaan ook de boetes op het overtreden van de artikelen 4.2, 4.2a en 4.13 van het arbobesluit aanmerkelijk omhoog. Het gaat hier om overtredingen van nadere voorschriften ten aanzien van de RI&E over het werken met gevaarlijke stoffen, waaronder kankerverwekkende stoffen en stoffen die reprotoxisch zijn.

KVGO Arbospecialist Maarten Reuderink: ‘De genoemde bedragen zijn de maximumboetes voor bedrijven met meer dan 500 werknemers. Voor bedrijven met minder werknemers gelden er lage bedragen afhankelijk van de bedrijfsgrootte.  Verwacht wordt dat de nieuwe boetebedragen binnenkort van kracht zullen worden.’