Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Voorwaarden NOW: geen ontslag en loonsom niet omlaag

De Tijdelijke Noodmaatregel Ondersteuning Werkbehoud (NOW) bevat een aantal voorwaarden. Twee daarvan zijn dat er geen mensen mogen worden ontslagen op bedrijfseconomische gronden en dat de loonsom niet mag worden verlaagd.

De regeling NOW stelt dat de werkgever die er gebruik van maakt in de periode 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij het UWV geen ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen mag indienen.

Als de werkgever toch een aanvraag doet en deze niet of niet tijdig intrekt, wordt bij de vaststelling van de daadwerkelijke subsidie een correctie doorgevoerd. Dat gaat op de volgende manier: bij de vaststelling van de subsidie wordt bepaald wat het loon is van de werknemers voor wie werkgever ontslag aanvroeg op bedrijfseconomische gronden, dit loon wordt verhoogd met 50% en het totaal van loon plus de vermeerdering met 50% wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd. Een rekenvoorbeeld: stel, het loon van de werknemer voor wie een ontslagaanvraag is ingediend, bedraagt 2.000 euro. Vermeerderd met 50%: 3.000 euro. Deze 3.000 euro wordt afgetrokken van de loonsom waarvoor werkgever een subsidie kan ontvangen. Het maakt voor de correctie overigens niet uit of de ontslagvergunning wel of niet wordt toegekend.

Beëindiging met wederzijds goedvinden
De regeling geeft niet aan dat het verbod op ontslag ook geldt voor beëindiging met wederzijds goedvinden wegens bedrijfseconomische redenen. Mogelijk komt hier later meer duidelijkheid over. De kans dat het verbod daar wel voor gaat gelden, achten wij reëel. Anders kunnen werkgevers deze route gaan gebruiken om het ontslagverbod te omzeilen.

Niet verlengen tijdelijk contract
De regeling geeft niet aan dat het verboden is om tijdelijke contracten in de maanden maart tot en mei 2020 niet te verlengen en we denken dat dit ‘gewoon’ tot de mogelijkheden blijft behoren voor werkgevers die gebruikmaken van de NOW. Wel heeft het niet-verlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gevolgen voor de hoogte van de loonsom en daarmee voor de hoogte van de subsidie. Hieronder wordt daar verder op ingegaan.

Loonsom niet verlagen
De werkgever die gebruikmaakt van de NOW heeft de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en werknemers dus door te betalen. Als de loonsom daalt, heeft dat gevolgen voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie. Dat gaat als volgt. In principe wordt voor het voorschot dat werkgever in het kader van de NOW ontvangt, uitgegaan van de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020. Als de loonsom over de maanden maart-april-mei lager is, wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald.

Rekenvoorbeeld verlaagde loonsom
Stel, de loonsom bedraagt 100.000 euro en de omzetdaling is 100%. De subsidie bedraagt dan 90% van 100.000 = 90.000. Je ontvangt een voorschot van 80% van 90.000 = 72.000 euro. Dan verleng je 2 contracten niet en roep je je flexwerker niet meer op. Je loonsom is daardoor niet 100.000 euro maar 70.000 euro. 90% van het verschil, 30.000 euro x 0,9 = 27.000 euro, wordt afgetrokken van je subsidie. De subsidie bedraagt dan 63.000 euro i.p.v. 90.000 euro en je moet terugbetalen.

Vragen?
De komende dagen wordt er meer duidelijkheid verwacht over de precieze uitwerking van deze regeling. De informatie passen we daarop aan.
Wij kunnen ons voorstellen dat werkgevers in deze bijzondere tijden met veel vragen zitten. Neem dan contact op met Aukje van het Nederend of Kirsten Linders via 020-54 35 678 of via de e-mail (a.van.het.nederend@kvgo.nl of k.linders@kvgo.nl). Ook het KVGO werkt veel vanuit huis, maar wij blijven bereikbaar voor al uw vragen omtrent werkgeverschap.

Tip: Vergeet ook niet te kijken op de Personeelswijzer voor meer informatie omtrent de NOW? Klik hier