Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Minister Koolmees past NOW aan

De Tijdelijke regeling overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, de NOW, is door minister Koolmees op een drietal punten aangepast. Het betreft zogenaamde technische wijzigingen. Ook is de aanvraag voor ontslagvergunningen wegens bedrijfseconomische omstandigheden aangescherpt.

Berekening subsidie bij aanvraag bedrijfseconomisch ontslag
Als werkgevers NOW aanvragen, mogen zij geen aanvraag indienen bij het UWV voor een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Dat is één van de voorwaarden. Bedrijven die toch een vergunning aanvragen, ontvangen een lagere subsidie. In de regeling was geregeld dat het loon van werknemers voor wie een ontslagaanvraag is ingediend, na verhoging met 50%, in mindering werd gebracht op de loonsom van januari 2020. Nu is geregeld dat het loon van die medewerkers plus 50% verhoging in mindering wordt gebracht op de subsidie.

De formule van de subsidieverlaging luidt: loonsom januari 2020 x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9. Waarbij 1,5 staat voor loon plus 50% verhoging, 3 voor de loonsom in de periode maart, april, mei, 1,3 voor loon plus 30% opslag werkgeverslasten en 0,9 voor het subsidiepercentage.

Deze maatregel moet werkgevers er nog sterker van weerhouden om ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische omstandigheden in te dienen bij het UWV terwijl ze ook gebruik willen maken van de NOW: de subsidie wordt met deze aanpassing nog meer verlaagd dan anders het geval zou zijn geweest.

Aanpassing van de vaststellingstermijn definitieve subsidie
Oorspronkelijk zou de definitieve subsidie binnen een termijn van 22 weken worden vastgesteld. Deze periode wordt verruimd naar 52 weken.
Deze aanpassing moet ervoor zorgen dat het UWV voldoende tijd heeft om eventueel aanvullende controlewerkzaamheden te verrichten. Beoogd wordt nog wel om het binnen 22 weken na de aanvraag af te ronden.
Aanvulling aanvraag bij buitenlands rekeningnummer
Het is mogelijk dat het rekeningnummer van de werkgever dat gekoppeld is aan het loonheffingennummer, een buitenlands rekeningnummer is. Aangezien het om uitvoeringstechnische redenen voor het UWV niet mogelijk is een subsidieaanvraag te behandelen waarin een buitenlands bankrekeningnummer is opgegeven, wordt geregeld dat werkgevers met een buitenlands rekeningnummer binnen vier weken een Nederlands rekeningnummer kunnen doorgeven. De subsidie zal vervolgens worden betaald op dit Nederlandse rekeningnummer.

NOW meegewogen bij ontslagaanvragen
Uiteraard kan het nog steeds gebeuren dat een werkgever zich genoodzaakt ziet om mensen te ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen. Dat is niet verboden, alhoewel dit niet door subsidieverlaging niet samengaat met de NOW. Maar als een werkgever bij het UWV ontslag aanvraagt op bedrijfseconomische redenen moet hij aannemelijk maken dat de NOW-subsidie geen voor de hand liggende andere oplossing is. Overigens zal het UWV dit slechts marginaal toetsen.

Vragen?
Neem dan contact op met Aukje van het Nederend of Kirsten Linders via 020-54 35 678 of via de e-mail (a.van.het.nederend@kvgo.nl of k.linders@kvgo.nl). Ook het KVGO werkt veel vanuit huis, maar wij blijven bereikbaar voor al uw vragen omtrent werkgeverschap.

Tip: Vergeet ook niet te kijken op de Personeelswijzer voor meer informatie omtrent de NOW? Klik hier