Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

NOW in aangepaste vorm verlengd

Nu de coronacrisis langer duurt dan waarop iedereen had gehoopt, worden ook de noodmaatregelen verlengd. Dit betreffen onder meer de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).

TOGS: helaas niet voor de grafische sector
Alle inspanningen ten spijt, geldt ook de aangepaste TOGS-regeling (de ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB’) niet voor de bedrijven in onze sector. We balen hier ontzettend van. Deze financiële tegemoetkoming was voor veel grafische ondernemers zeer welkom geweest.

NOW: wijzigingen op een aantal punten
Bij de inwerkingtreding van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) werd aangegeven dat een verlenging van drie maanden mogelijk was. Deze verlenging is nu aangekondigd. Bedrijven met een omzetverlies van minstens 20% kunnen vanaf 6 juli 2020 tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen over de maanden juni, juli en augustus.

Ten opzichte van de eerste regeling is een aantal wijzigingen aangebracht.

Ontslag: wel lagere subsidie, geen boete
In de verlengde regeling wordt de hoogte van de subsidie bij ontslag nog altijd gecorrigeerd. Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen wordt echter geen verdere verlaging van de subsidie meer toegepast. Met andere woorden, de boete op ontslag komt dus te vervallen.
Overleg met de vakbonden is verplicht als het voornemen bestaat om vanwege bedrijfseconomische redenen 20 werknemers of meer te ontslaan.

Referentiemaand: maart 2020
Waar voor de eerste regeling NOW de maand januari gold als referentie voor de loonsom, geldt voor de verlenging de maand maart.
Voor de lopende NOW mag inmiddels ook gekozen worden voor de maand maart als referentie als de loonsom van maart tot en met mei hoger ligt dan in de maanden januari tot en met maart. Dit is met name van belang bij seizoensgebonden arbeid.

Overige wijzigingen
De verlengde regeling NOW kent daarnaast nog de volgende wijzigingen:

 • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30% naar 40%.
 • Tijdens de NOW mogen geen winstuitkeringen aan aandeelhouders worden uitgekeerd. Tevens mogen geen bonussen aan bestuur en directie worden uitgekeerd en mogen geen eigen aandelen worden ingekocht.
 • Werkgevers die gebruik maken van de NOW zijn verplicht de werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Bij het doen van de aanvraag leggen werkgevers daarover een verklaring af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Niet gewijzigde verplichtingen
De volgende verplichtingen blijven ook bij de verlengde regeling gelden:

 • Inspannen om de loonsom in de periode juni tot en met augustus 2020 zoveel mogelijk gelijk te houden aan de loonsom in maart van dit jaar:
  • een daling van de loonsom heeft gevolgen voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie;
  • dit betekent dat het loon van de medewerkers moet blijven doorbetaald;
  • en dat het niet-verlengen van tijdelijke contracten, ontslag in proeftijd en andere beëindigingen gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van de subsidie.
 • De subsidie uitsluitend gebruiken voor de betaling van de loonkosten.
 • Informeren van de OR, PVT of de werknemers.

Meer weten?
De komende dagen zullen er ongetwijfeld verdere details naar buiten komen. We brengen de KVGO-leden daarvan op de hoogte. Neem met vragen contact op met Aukje van het Nederend of Kirsten Linders via 020-54 35 678 of via de e-mail (a.van.het.nederend@kvgo.nl of k.linders@kvgo.nl).

Tip: Vergeet niet te kijken op de Personeelswijzer voor informatie omtrent de NOW, klik hier.