Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Inkomsten en uitgaven van het KVGO in 2019 vrijwel in balans

Penningmeester Edwin Iwema presenteerde de cijfers van de vereniging in het financieel verslag over 2018. Hij noteerde een aanhoudende afname van het aantal leden. Toch slaagt het KVGO erin in 2019 de inkomsten en uitgaven van de vereniging in balans te houden.

In 2018 stopte het KVGO veel energie in de toekomst van commercieel drukwerk. Vooral de wet- en regelgeving van ongeadresseerd reclamedrukwerk vereiste extra aandacht en middelen. De aangescherpte regels rond privacy – de Algemene Verordening Gegevensbescherming AGV – is op een indringende manier onder de aandacht van de leden gebracht.

De onderhandelingen over de nieuwe Grafimedia cao liepen het hele jaar stroef. Pas in december kon aan de leden een positief onderhandelingsresultaat worden voorgelegd. Ook in 2018 was Print Pakt Live op de Dutch Design Week aanwezig om drukwerk in allerlei vormen te promoten. Dit was mede mogelijk dankzij een ruime subsidie.

Intern is er hard gewerkt om de vereniging klaar te maken voor de toekomst. In juli leverde Berenschot de contouren van een strategisch plan op.

Cijfers
De penningmeester liet de cijfers van 2018 de revue passeren.

De staat van baten en lasten liet aan de batenkant een bedrag zien van 2.928.644 euro. In 2017 was dat nog 3.903.614 euro. Dit geeft een vertekend beeld doordat een eenmalig incidenteel bedrag van 378.000 euro bijgeschreven kon worden, plus de verkoop van het eigen pand in Amstelveen.

De som van de lasten liep in 2018 op tot een bedrag van 3.016.319 euro. Een jaar eerder was dat 3.296.008 euro.

Aantal leden
De krimp van de industrie mag in Europa afvlakken, het KVGO ziet dat nog niet terug in de cijfers. Op 1 januari 2018 telde de vereniging 844 leden (1 januari 2017: 915). Nieuwe leden meldden zich aan. Dat waren er 19 (2017: 13). Zij maakten het verlies van 88 uitschrijvingen (2017: 84) niet goed, zodat op 31 december het KVGO 775 leden telde. In 2018 viel de gefactureerde contributie 52.000 euro lager uit dan begroot.

Het bureau in Schiphol-Rijk zag het aantal medewerkers licht teruglopen van 15,81 fte in 2017 naar 13,97 fte eind 2018.

De accountant keurde de cijfers over 2018 goed. Het bestuur werd door de Ledenraad decharge verleend over het gevoerde financiële beleid.

Toekomst
Iwema verwacht dat de turbulentie op de markt ook in 2019 aanhoudt. Op het gebied van wet- en regelgeving spelen er vele zaken. Het uitrollen van het strategisch plan staat prominent op de agenda. In de loop van dit jaar zullen de nieuwe voorzitter en de nieuwe directeur de leiding van vereniging en secretariaat op zich nemen.

De penningmeester verwacht aan inkomsten een bedrag van 2.956.980 euro binnen te krijgen. Het totaal aan uitgaven zal 2.946.700 bedragen. Er rest daarmee een bescheiden positief saldo van 10.280 euro.