Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Jonge vakantiekrachten? Let op de regels!

In de periode dat het vaste personeel vakantie opneemt, wordt vaak gebruik gemaakt van vakantiewerkers. Veelal zijn dat jeugdige scholieren en studenten. Voor hen gelden andere regels. De leeftijd is belangrijk voor de duur en de aard van het te verrichten vakantiewerk.

Tot 16 jaar

Kinderen (tot 16 jaar) mogen in principe geen arbeid verrichten. Wel mogen zij klusjes doen en werken tijdens schoolvakanties:

13- en 14-jarigen tijdens schoolvakanties: per jaar mag er vier weken gewerkt worden, waarvan hoogstens drie weken aaneengesloten, maar nooit langer dan 7 uur per dag, niet meer dan 35 uur per week en niet meer dan 5 dagen achter elkaar.

15-jarigen tijdens schoolvakanties: per jaar maximaal 6 weken licht werk, waarvan hoogstens 4 weken aaneengesloten, maar nooit langer dan 8 uur per dag, niet meer dan 40 uur per week en niet meer dan 5 dagen achter elkaar.

Jongeren tot 16 jaar mogen enkel lichte niet-industriële hulpwerkzaamheden doen. Zij mogen dus geen industriële arbeid verrichten binnen grafische productieprocessen, waarbij ze in de nabijheid van of in aanraking met grafische (hulp)machines kunnen komen. Ze mogen bijvoorbeeld niet aan een snijmachine of drukpers staan.

Tot 18 jaar

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen zonder meer werken. Zij zijn nog (gedeeltelijk) leerplichtig en het werk mag ze niet verhinderen naar school te gaan. Daarom wordt de tijd die zij naar school gaan meegeteld als arbeidstijd.

Zorg voor een uitgebreide instructie en zorg dat er altijd deskundig toezicht is. Als er lawaai is in de productiehal (85 decibel of meer), mogen jongeren onder de 18 jaar daar niet werken. Dat mag ook niet als ze gehoorbescherming zouden dragen.

Beloning

Vakantiewerkers vallen, net als andere werknemers in onze sector, onder de Grafimedia cao. Jongeren tot 18 jaar kunnen worden beloond conform het wettelijk minimumjeugdloon voor een 18-jarige, waarbij voor het uurloon moet worden gekeken naar het WML voor een 36-urige werkweek. Vanaf 18 jaar is minstens recht op het wettelijk minimumloon voor een 21-jarige. Daarnaast hebben vakantiewerkers onder meer recht op 8% vakantietoeslag en bouwen zij vakantiedagen op die eventueel bij het einde van de dienstbetrekking kunnen worden uitbetaald.

RI&E

Het inzetten van jongeren brengt specifieke risico’s met zich mee. Zorg er dan ook voor dat de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) op orde is.

De werkgever moet de vakantiewerkers informeren over de mogelijke risico’s die ze lopen bij hun werk. Als het misgaat, zal op de werkgever namelijk een zware bewijslast worden gelegd. Hij moet dan aantonen dat hij al het redelijke heeft gedaan om ongelukken te voorkomen. Zeker in de vakantieperiode wordt door de Nederlandse Arbeidsinspectie actief gecontroleerd.

Meer weten?

Kijk voor uitgebreide informatie over vakantiekrachten op de KVGO Personeelswijzer. Uiteraard kan je je vragen ook stellen per telefoon (020-5435 678) of e-mail (info@kvgo.nl).