Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO doet oproep aan werkgevers

Ga in gesprek met jouw medewerkers over hun financiële positie. Die oproep doet het KVGO vandaag aan haar leden. Dit is het gevolg van een brief van de vakbonden en het gesprek dat het KVGO daarover met de bonden heeft gevoerd.

Eind 2022 stuurden de vakbonden (FNV, CNV, De Unie) een brief aan het KVGO met de vraag om met elkaar het gesprek aan te gaan over de inflatie en de impact hiervan op medewerkers in onze sector (en wat werkgevers hieraan zouden kunnen bijdragen). Ze schreven dat de in de cao afgesproken loonsverhogingen (6,5% in de periode tot 1 april 2024) onvoldoende zijn en ze wilden de mogelijkheden onderzoeken om medewerkers tegemoet te komen, bijvoorbeeld door eenmalige uitkeringen of andere oplossingen.

Na een zorgvuldig proces van voorbereiding met de klankbordgroep en de werkgeversdelegatie van het KVGO, hebben we op 15 februari dit gesprek met de bonden gevoerd. Middels dit bericht, dat de KVGO-leden per e-mail hebben ontvangen, informeren we over de uitkomsten van dit gesprek.

In gesprek met Politiek Den Haag

De hoge inflatie is een maatschappelijk probleem, niet alleen van toepassing op de grafimediabranche. Een belangrijk element in de gevoerde discussie gaat dan ook terecht over hoe de koopkracht verbeterd kan worden. Hier worden vanuit de overheid verschillende maatregelen voor genomen. Echter, vakbonden ontvangen signalen van medewerkers dat deze maatregelen voor een deel van hun achterban ontoereikend zijn. Daarnaast worden werkgevers geconfronteerd met verschillende uitdagingen zoals stijgende prijzen, terughoudende klanten, hogere rentes, exponentieel gestegen energiekosten en dergelijke meer. Mede daarom roept het KVGO de vakbonden op om samen met elkaar het gesprek met de beleidsmakers in Den Haag aan te gaan. Want volgens ons ligt daar de oplossing voor dit probleem. We hebben de vakbonden daarom uitgenodigd om hier gezamenlijk actie in te ondernemen, waarbij het KVGO ook via VNO-NCW een duidelijk signaal wil afgeven aan het kabinet.

Op maat van jouw bedrijf

De oplossing voor het probleem ligt in onze ogen dus echt in Den Haag. Tegelijkertijd zien we dat werkgevers in onze sector al uiteenlopende maatregelen nemen om hun medewerkers tegemoet te komen. Bijvoorbeeld door een eenmalige uitkering, het naar voren halen van de structurele loonsverhogingen die in de cao zijn afgesproken, het verhogen van de reiskosten- en/of thuiswerkvergoeding en het beschikbaar stellen van een budgetcoach.

Aanvullend op de reeds genomen initiatieven door werkgevers, stelden de vakbonden toch voor dat bedrijven geadviseerd zouden worden om, naast de bestaande cao-afspraken, in 2023 tweemaal een eenmalige uitkering van €1.000,- toe te kennen. Bedrijven die dat advies zouden opvolgen, zouden dit dan kunnen verrekenen met wat in de nieuwe cao vanaf april 2024 wordt afgesproken. 

Een oproep doen aan de leden om extra loonsverhogingen toe te kennen, al is het eenmalig, is juridisch gezien echter niet mogelijk omdat we dan in strijd met de mededingingswetgeving handelen. Wel zouden we de cao kunnen openbreken, maar dat is zowel voor het KVGO als voor de vakbonden onwenselijk. Dat kan namelijk gevolgen hebben voor het proces om onze cao algemeen verbindend verklaard te krijgen. En bovendien, we vinden ook afspraak is afspraak: we hebben een lopende cao tot april volgend jaar.

Toch willen we het hier niet bij laten. Want dat er mensen zijn die het financieel zwaar hebben, staat buiten kijf. Het KVGO roept dan ook iedere werkgever op om in gesprek te gaan met de medewerkers. Zorg dat de deur openstaat en ga in gesprek met elkaar. Je kunt bijvoorbeeld kijken of en wat er op individuele basis of op bedrijfsniveau mogelijk is. Onder meer de AWVN voerde in december een onderzoek uit naar wat het bedrijfsleven aan maatregelen neemt. Klik hier om deze informatie te lezen.

Kortom, we kiezen ervoor om geen collectieve regeling af te spreken met de vakbonden, maar roepen ondernemers op om, indien mogelijk, maatwerkvoorzieningen op individueel en/of bedrijfsniveau af te spreken. Tegelijkertijd voeren wij de druk op in Den Haag om op dit brede maatschappelijke vraagstuk beleid in te richten.

Tot slot: op 16 mei organiseert het KVGO voor de leden van 13.00 tot 14.00 uur een online webinar. In dat webinar zullen we de leden bijpraten over de verschillende mogelijkheden die ondernemers kunnen nemen. Meer informatie hierover volgt later.

Naast het webinar staan we natuurlijk paraat om ook 1-op-1 met onze leden te sparren over wat specifiek in het desbetreffende bedrijf toegepast zou kunnen worden. Stuur een e-mail naar info@kvgo.nl of bel via 020 543 56 78.