Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Het KVGO heeft in krimpende markt financiën op orde

Penningmeester Henk van Esch gaf op de Ledenraad van 16 november in Soest in zijn eigen droge stijl een toelichting op de cijfers 2017 van het KVGO. “Voor het komende jaar wordt een daling van de contributiesom ten opzichte van 2016 voorzien van ruim 5 procent. Gemiddeld over de komende drie jaar beloopt de afname van het aantal werkzame personen in de branche naar schatting zo’n 4 à 5 procent per jaar.”

Ondanks die dalende trend is Van Esch zeker niet negatief. “De afname van de daling ten opzichte van de jaren achter ons wordt ingegeven door de verwachting dat het algemene conjuncturele herstel op den duur ook merkbaar zal zijn in de grafimediabranche en dat de substitutie van drukwerk door digitale middelen in Nederland meer in de pas zal gaan lopen met dat in de landen om ons heen.”

nfp-160452-090
Henk van Esch

Positief saldo
De begroting van de vereniging is voor 2017 opgedeeld in drie categorieën: branchevernieuwing, sociale innovatie en herpositionering. Verder zijn er de ondersteunende taken.

Aan de opbrengstenkant noteert de penningmeester (exclusief contributiegelden) een bedrag van 857.400 euro. Overigens noteerde Kernnieuws # 6 op pagina 8 abusievelijk een getal van 184.400 euro aan inkomsten. Inkomsten uit de contributie van de leden is voor 2017 begroot op 2,1 miljoen euro. Al met al rekent het KVGO voor komend jaar op ruim 2,957 miljoen euro aan inkomsten. Omdat er aan de uitgavenkant dik 2,945 miljoen begroot staat, resteert een bescheiden positief saldo van bijna 12.000 euro.

Als de cijfers geprojecteerd worden voor de jaren 2018 – 2019 blijft het beeld positief. Met de branche krimpen de inkomsten, maar daar staat een verlaging van de kosten tegenover, zodat onderaan de streep een – bescheiden – positief saldo rest.

Contributiebesluit
Omdat er steeds minder mensen in de bedrijfstak werken, dalen de inkomsten uit contributie. Voor 2017 zal de contributie ‘per hoofd’ iets stijgen, maar de totale contributielast voor de leden licht dalen. “Voor de vereniging is dat verantwoord”, vond Van Esch. De aanwezigen gingen onder applaus akkoord met het contributiebesluit.

Verkoop
De verkoop van het pand en de grond aan de Startbaan in Amstelveen zal zorgen voor meer liquide middelen. Met de verkoop vervalt tegelijkertijd de mogelijkheid (tijdelijk) op dit onderpand een financiering van de bank te krijgen. “Beter geld op de bank, dan van de bank”, concludeerde de penningmeester, die toezegde met het kapitaal van de vereniging uiteraard zeer zorgvuldig om te gaan.