Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO Ledenraad: ‘Het motto is opgewekt voorwaarts’

De Ledenraad van het KVGO kwam op 14 november in De Soesterduinen te Soest onder een herfstzonnetje bij elkaar. Belangrijkste onderwerpen: de begroting 2019, het voornemen om Dick Naafs voor te dragen als opvolger van voorzitter Cees Verweij en het veranderingsproces van het KVGO.

Cees Verweij opende de bijeenkomst, waar zo’n zestig mensen aanwezig waren, met een compacte bespiegeling van trends in de branche en de maatschappij. Hij ging onder andere in op de rol van IT, het lobbywerk van het KVGO en de Ja/Ja-sticker.

Volgens de voorzitter gaat het goed met Nederland, maar minder met de bedrijfstak waarin KVGO-leden opereren. “Het is hard werken en weinig overhouden. Er is sprake van grote prijsdruk. We worden geconfronteerd met een enorme stijging van de papierprijzen, terwijl tegelijkertijd de energiekosten de pan uitrijzen”, zei Verweij.

Naast deze economische trends moeten ondernemers een antwoord vinden op de techniek die zich razendsnel ontwikkeld. Verweij: “De platformeconomie rukt op. Steeds duidelijker wordt dat IT en marketing absoluut noodzakelijke voorwaarden zijn om te overleven en te groeien. Procesoptimalisering en robotisering spelen een steeds dominantere rol.”

Veranderingen
KVGO-directeur Fons Bakkes zette de vervolgstappen uiteen nu het Strategisch plan 2023 is opgeleverd. Het belangrijkste advies dat het bestuur uit de plannen en discussies met de leden destilleerde is dat er ruimte gemaakt moet worden voor nieuwe leden en nieuwe doelgroepen. Bovendien dient de dienstverlening die het KVGO aanbiedt verder gesegmenteerd te worden.

Om dat te realiseren wordt er gewerkt aan twee beleidsvoorstellen. Een om de verenigingsstructuur aan te passen plus een voorstel om de ‘governance’ van het KVGO anders en beter te gaan regelen.

Bakkes: “Op hoofdpunten kijken we naar onze positionering en strategische functies, werken we aan een nieuw businessmodel, nemen we de marketingcommunicatie onder de loep net zoals de structuur van het KVGO-bureau.”

“Hoe vullen we dat in? Denk aan het evalueren en ontwikkelen van ledenvoordelen, het inventariseren van de bestaande kennisdomeinen en er komt een businessplan voor de KVGO Academy met nieuwe kennisdomeinen. De vaart zit er aardig in.”

Dick Naafs
“Sturing geven aan het veranderingsproces van het KVGO”. Dat is de belangrijkste beweegreden voor Dick Naafs om zich kandidaat te stellen als voorzitter van de vereniging. Rob van der Most droeg namens het bestuur Naafs voor als opvolger van Cees Verweij die op 21 mei 2019 de voorzittershamer neerlegt. “Naafs is een motivator en verbindende factor”, zei Van der Most.

De afgetreden bestuursleden Henk van Esch, Nico Douma en Gerald Megens werden onder applaus benoemd tot lid van verdienste van het KVGO.

Sluitende begroting 2019
Edwin Iwema, presenteerde zijn eerste begroting. Als opvolger van Henk van Esch legde de penningmeester de leden een conceptbegroting 2019 voor die een nieuwe opzet kende. Acht hoofdactiviteiten van de vereniging vormen de leidraad bij de onderbouwing van de cijfers.

“Aangezien de consolidatie binnen de branche voortschrijdt, zal het aantal vestigingen naar verwachting met zo’n 7 procent dalen. Een bescheiden aanwas van leden en het aanpassen van het contributieniveau met 2 procent resulteert in een daling van de contributiesom met 3 procent.” Op de iets langere termijn – 2020 en 2021 – verwacht de penningmeester dat de personeelsomvang bij ledenbedrijven per saldo 3 a 4 procent per jaar gaat afnemen.

Het KVGO rekent in 2019 op een totaal aan inkomsten van 2.956.980 euro aan inkomsten. Voor het overgrote deel zijn deze afkomstig uit de contributie: 2.075.000 euro. Aan directe opbrengsten noteert de penningmeester 881.980 euro.

Aan de acht hoofdactiviteiten denkt Iwema 2.946.700 euro uit te gaan geven, waarbij hij een ton reserveert als bijdrage aan de algemene reserve. Daarmee rest een positief saldo van 10.280 euro.

De Ledenraad akkoord met de begroting het door het bestuur voorgestelde contributiebesluit 2019.

Grafimedia cao
Frans Beun, voorzitter van de werkgeversdelegatie bij de onderhandelingen over de Grafimedia cao, praatte de Ledenraad bij over de stand van zaken. “Er is gelukkig wel contact, maar inhoudelijk wordt er niet onderhandeld. We hebben er vertrouwen dat we weer met elkaar in gesprek gaan.”

Drukwerk
Bram ter Beek ging dieper in op de discussies rond de Ja/Ja-sticker. Het hoger beroep tegen het besluit van de gemeente Amsterdam loopt. Andere gemeentes roeren zich. Zaanstad bijvoorbeeld vraagt naar eenduidige facilitering bij de eventuele invoering van de Ja/Ja-sticker en doet een beroep op de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Rijkswaterstaat op zijn beurt voert een ‘ketenbreed’ overleg rond het voorkomen van ‘ongewenst’ drukwerk. Ter Beek: “Er is een hang naar de Ja/Ja-sticker, maar men is beducht voor handhaving en het ‘waterbedeffect’, zoals dat in Amsterdam te zien is met de komst van City. We blijven in gesprek met VNG en Rijkswaterstaat, waarbij ook Retail Nederland zich heeft aangesloten.”

Postfilter
Bestuurder Mark Bonenkamp inventariseerde een aantal bedreigingen die op de loer liggen bij de postmarkt. Volgens Bonenkamp werkt een instrument als ‘Postfilter’ prima, maar staat dit onder druk. “De politiek wil stoppen met call centre-activiteiten. Slaat dit door naar direct mail?”

Een adviesorgaan van EZ – de Postdialoog – houdt zich bezig met de toekomst van de postmarkt. Ook het KVGO zit hierbij aan tafel. Bonenkamp: “Deze Postdialoog is niet ‘dialoogwaardig’ verlopen. Inhoudelijk te beperkt, alleen korte termijn- en geen lange termijnvisie op bredere bezorgmarkt, te overhaast en een te beperkt aantal bijeenkomsten, er is alleen naar PostNL geluisterd, andere organisaties werden niet ‘gehoord’ en bovendien leek de uitkomst van tevoren vast te staan.”

“Het is slecht voor de werkgelegenheid. Er is geen onderhandelingspositie meer, er is sprake van monopolietarieven, de prijs stijgt, de servicegerichtheid komt onder druk, net zoals de kwaliteit. Mijn conclusie: er zal minder drukwerk worden verstuurd.”

Hij deed een oproep de Postcommissie van het KVGO weer in ere te herstellen om de ontwikkelingen op de markt kritisch te kunnen volgen om waar mogelijk tegengas te kunnen geven.

Big data
Na de pauze opnieuw aandacht voor PostNL. Frank Ferro, directeur Insights van PostNL gaf een presentatie over hoe het bedrijf big data inzet bij het beter voorspelbaar maken van bijvoorbeeld bezorgtijden. Zijn belangrijkste boodschap: “Onze eigen analyses en zelfontwikkelde algoritmes zijn essentieel. Dat gaan we niet uitbesteden aan een leverancier.”

De volgende Ledenraad van het KVGO staat dinsdag 21 mei 2019 op het programma.