Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO voelt niets voor regeling derde WW-jaar

Het KVGO vindt het idee om werknemers in het derde jaar werkloosheid via een private regeling alsnog een WW-uitkering te bieden niet passen in de huidige tijd.
De maximum uitkeringsduur van de WW wordt sinds 2016 stapsgewijs teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Medio 2019 is de duur van de WW-uitkering twee jaar.

Op basis van het sociaal akkoord dat is afgesloten tussen sociale partners in 2013! is na lange periode van ‘onderzoek’ de Stichting private aanvulling derde WW-jaar (SPAWW) opgericht die een zogenoemde verzamel cao met branches wil afsluiten met als doel de ‘oude’ WW uitkeringssituatie te herstellen. Branches zoals de grafimedia kunnen zich bij zo’n verzamel cao aansluiten waarna werknemers premie gaan betalen om deze regeling te financieren. De regeling van de SPAWW wordt uitgevoerd door automatiseerder Raet.

Duurzame inzetbaarheid

Het KVGO voelt niets voor een dergelijke regeling. Richard van den Berg, voorzitter van de werkgeversdelegatie voor de komende cao-onderhandelingen: “In de eerste plaats zijn wij in beginsel tegen het idee om elke maatregel die de overheid treft vervolgens weer op kosten van werkgevers of werknemers te repareren. Deze regeling is niet van deze tijd. De arbeidsmarkt verandert heel snel en tekorten aan personeel nemen toe. Alleen oudere werknemers zijn waarschijnlijk gebaat met een dergelijke afspraak wat tot gevolg heeft dat jong weer voor oud betaald. Hoezo nadenken over een generatiepact!  Wij vinden dat het beter is om middelen in te zetten om mensen van werk naar werk te helpen en afspraken te maken over duurzame inzetbaarheid. Dat is ook steeds het uitgangspunt geweest van de sociale partners in onze bedrijfstak. We hebben de afgelopen jaren meer dan 11 miljoen euro aan C3 werkt!, het mobiliteitscentrum van de grafische branche besteed.

Aansluiting bij zo’n verzamel cao jaagt werknemers op termijn op hoge kosten door de hoge werkloosheid in onze branche. Voor de eerste vijf jaar geldt weliswaar een omslagpremie met een maximum van 0,75 procent maar wat daarna gebeurt weten we niet. Je mag verwachten dat er dan een gedifferentieerde premie komt die volgens onze berekeningen voor werknemers  kan oplopen tot ruim boven de  2,5 procent. Bovendien is er nog geen enkele ervaring met de uitvoering van de private WW. Het lijkt een recept voor chaos. Er vindt geen automatische uitwisseling met UWV plaats (privacy). Als een  werknemer meent rechten te hebben moet het UWV een machtiging geven om informatie aan Raet over te dragen. Die moet vervolgens een schaduwadministratie bijhouden. Hoe dan ook wordt de totale uitvoering van de WW duurder en dat komt terug in de premie.

Als laatste de voorgenomen regeling voor rechtsongelijkheid. Werknemers die de afgelopen twee jaar werkloos zijn geworden kunnen geen beroep doen op de regeling. Dat gaat natuurlijk  leiden tot juridische procedures. We moeten tijdens de komende CAO-onderhandelingen over bovenstaande zaken nog maar eens goed praten.”