Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Ledenraad akkoord met vernieuwde algemene leveringsvoorwaarden

De Ledenraad stemde in met de vernieuwde algemene leveringsvoorwaarden. De juristen van het KVGO hielden de voorwaarden tegen het licht en pasten deze waar nodig aan. Truus Boomgaard en Kirsten Linders zetten de aanpassingen op een rij.

Truus Boomgaard: “Het KVGO stelt voor zijn leden algemene leveringsvoorwaarden op. Deze zijn voor het laatst aangepast in 2011. Tijd om deze onder de loep te nemen en te actualiseren. Het betrof destijds een aanpassing in verband met het opheffen van het scheidsgerecht. De laatste inhoudelijke actualisatie van de algemene leveringsvoorwaarden heeft plaatsgevonden in 2007. In artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement – behorend bij de statuten van het KVGO – is bepaald dat de leveringsvoorwaarden periodiek worden herzien en vastgesteld door de Ledenraad.”

Juridische check
Kirsten Linders: “De algemene leveringsvoorwaarden zijn getoetst door een advocaat en daar waar nodig aangepast. De juridische beoordeling vond plaats op basis van relevante wet- en regelgeving. De door de advocaat voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt in een document dat we aan het bestuur en op 21 mei aan de Ledenraad hebben voorgelegd.”

Raadpleging leden
“Aan de KVGO-leden is gevraagd om hun vragen, opmerkingen of suggesties door te geven. In totaal hebben 17 leden gereageerd, waarvan 13 leden een wijziging hebben voorgesteld. Met de leden die gereageerd hebben is telefonisch overleg over hun wijzigingsvoorstellen geweest. Waar nodig en mogelijk zijn de voorgestelde wijzigingen doorgevoerd.”

Sign-bedrijven
Truus: “Tijdens de telefonische contacten bleek dat bedrijven die regelmatig sign-werkzaamheden verrichten vinden dat onze leveringsvoorwaarden niet goed bij hun werkzaamheden passen. Onze voorwaarden zijn algemeen van aard en gericht op de gehele branche. Deze leden hebben behoefte aan meer specifieke voorwaarden. Zij hanteren daarom liever de voorwaarden van brancheorganisatie SI’BON. Het opnemen van specifieke werkzaamheden in onze algemene leveringsvoorwaarden leidt tot een oneindige opsomming van alle mogelijke werkzaamheden en daarbij behorende voorwaarden. We zijn tot de conclusie gekomen dat het beter is om voor deze leden aparte leveringsvoorwaarden op te stellen.”

Mail/print-bedrijven
“Voor de mail- en printbedrijven geldt min of meer hetzelfde als voor de sign-bedrijven. De algemene voorwaarden zijn voor een deel wel bruikbaar, maar ook hier is behoefte aan meer specifieke voorwaarden.”

Besluit bestuur
Het KVGO-bestuur ging op 17 april akkoord met de voorgestelde wijzigingen. Nu ook de Ledenraad akkoord is, kunnen de volgende stappen worden gezet.

Voorlichtingsbrochure
Kirsten: “Op dit moment is een voorlichtingsbrochure beschikbaar die leden kan helpen bij het juist toepassen van de voorwaarden. In deze brochure staan ook nog andere handige tips en uitleg op diverse onderdelen. Deze brochure zal eveneens worden vernieuwd.”

De belangrijkste wijzigingen

  • Naast de vervaardiging van zaken en het verrichten van werkzaamheden wordt nu ook het leveren van diensten vermeld;
  • Toegevoegd zijn artikelen over onder andere beveiliging, het verwerken van persoonsgegevens, geheimhouding en vervaltermijnen;
  • Sommige artikelen zijn (gedeeltelijk) herschreven of uitgebreider geformuleerd.

Planning

  • 21 mei: Besluit Ledenraad;
  • Mei: Vernieuwing voorlichtingsbrochure over de leveringsvoorwaarden;
  • Eind mei: Vertaling van de voorwaarden in Frans, Duits en Engels;
  • Eind mei: Deponering bij rechtbank Amsterdam;
  • Juni: Nieuwe voorwaarden en brochure op besloten deel KVGO-website;
  • Juni: Communicatie en voorlichting leden.