Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Vertrouwenspersoon

Voor KVGO-leden is een brancheregeling getroffen voor het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon. Hiervoor is met Gimd, een landelijke organisatie op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk, een overeenkomst gesloten.

Werkgevers zijn verplicht hun werknemers te beschermen tegen het arbeidsrisico ongewenste omgangsvormen. Dit volgt uit de Arbowet. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een van de maatregelen die werkgever kan nemen.

Ongewenste omgangsvormen

Voorbeelden van ongewenste omgangsvormen zijn pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is er in de eerste plaats om degene die te maken heeft gehad met ongewenste omgangsvormen emotioneel op te vangen, te begeleiden en te ondersteunen. De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk met de informatie om en heeft een geheimhoudingsplicht.

Taken

De vertrouwenspersoon heeft onder meer de volgende taken:

  • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
  • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
  • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
  • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
  • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
  • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
  • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging

Als in het bedrijf een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) is ingesteld, geldt instemmingsrecht voor het aanstellen van de vertrouwenspersoon.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon

Er zijn meerdere manieren om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Zo kan een medewerker van het bedrijf deze taak toebedeeld krijgen (een interne vertrouwenspersoon). Ook kan ervoor gekozen worden om via de arbodienst een vertrouwenspersoon aan te stellen (een externe vertrouwenspersoon). Zie voor meer informatie: KVGO Personeelswijzer/vertrouwenspersoon

KVGO-regeling: Gimd

Voor KVGO-leden is een brancheregeling getroffen voor het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon. Hiervoor is met Gimd, een landelijke organisatie op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk, een overeenkomst gesloten. Werknemers van KVGO-leden kunnen op grond van deze overeenkomst (tot op zekere hoogte gratis) de vertrouwenspersoon raadplegen. Zie onderstaand document voor nadere informatie en zie ook Arbografimedia.nl