Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Marktontwikkelingen en toepassing leveringsvoorwaarden bij verhoging kostprijs

De huidige, zorgelijke ontwikkelingen op de papier-, grondstoffen- en energiemarkt leiden bij veel van onze leden tot onzekerheid en ook tot vragen over het kunnen doorbereken van kostprijsverhogingen in hun eigen prijzen.

Het ziet er niet naar uit dat deze situatie op korte termijn zal veranderen. Via Intergraf, ondersteund door en mede namens het KVGO, is opgeroepen tot samenwerking en samenspraak tussen de papierleveranciers en hun klanten. Via VNO/NCW wordt het kabinet onder druk gezet om steunmaatregelen te ontwikkelen voor bedrijven, die worden geconfronteerd met enorme prijsstijgingen voor energie. Ook de 2e kamer heeft via een motie aandacht gevraagd voor deze problematiek. Het KVGO blijft de ontwikkelingen volgen en daar waar mogelijk invloed uit te oefenen.

De leveringsvoorwaarden van het KVGO en van Zeefdruk&Sign bieden de mogelijkheid om prijsverhogingen op basis van deze situatie door te berekenen.

Prijswijzigingen: artikel 6 van de leveringsvoorwaarden

Artikel 6 van zowel de leveringsvoorwaarden voor de Grafimediabranche als die voor zeefdruk & sign geeft de mogelijkheid om de overeengekomen prijs te verhogen bij kostenstijgingen. Dit kan alleen als de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen:

  • stijging van kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn;
  • stijging van verzendkosten;
  • stijging van lonen, werkgeverslasten, sociale verzekeringen of van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten;
  • invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen;
  • een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen, of
  • omstandigheden die met bovenstaande omstandigheden vergelijkbaar zijn.

De huidige kostenstijgingen van papier en energie kunnen dus, met een beroep op artikel 6, worden opgevangen met een verhoging van de prijs. Dit geldt dus (ook) voor al lopende contracten.

Bezint eer ge begint

Hoewel artikel 6 van de leveringsvoorwaarden de mogelijkheid biedt tot het ‘openbreken’ van (langdurige) overeenkomsten, kunnen hier wel degelijk nadelen aan zitten. Tussentijdse wijziging van die prijs kan bij de klant tot onvrede en afname van vertrouwen leiden. Weeg de voor- en nadelen van tevoren dus goed af.

Alleen als de leveringsvoorwaarden van toepassing zijn

De leveringsvoorwaarden gelden alleen als deze op de juiste wijze en tijdig van toepassing zijn verklaard. Vervolgens moeten ze ook aan de klant ter hand zijn gesteld. Hierover is meer te lezen in het artikel ‘de leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, of toch niet?’