Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Meer dan 100 werknemers? Let op: de Regeling WPM wordt van toepassing

In het klimaatakkoord is een doelstelling opgenomen om CO2 emissies te verminderen. Een van de manieren waarop de overheid dit wil doen is door zakelijke personenmobiliteit te verduurzamen. Dit wordt geregeld in de nieuwe omgevingswet. Deze treedt vermoedelijk in werking per januari 2023. Bedrijven met ten minste 100 medewerkers dienen dan de afgelegde werkgerelateerde kilometers te rapporteren aan de RVO. Wil je weten wanneer jouw organisatie kwalificeert als 100+ bedrijf, wat werkgebonden personenmobiliteit (WPM) is en wat je dan moet doen? Lees hier verder.

Wat is de Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) en welk doel wordt nagestreefd?

Meer dan de helft van het aantal afgelegde kilometers in het personenverkeer is gerelateerd aan het werk. Daarom is in het klimaatakkoord afgesproken dat er in 2030 uit WPM 1 Megaton CO2 minder uitstoot moet zijn en uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. De wetgever heeft voor nu de grens gesteld op bedrijven met ten minste 100 medewerkers aangezien deze gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 61% van de WPM.

De regeling start vermoedelijk per 2023 met een verplichting de zakelijke mobiliteit te rapporteren. Vanaf 2026 zullen bedrijven niet alleen moeten rapporteren, maar mag hun emissie niet hoger zijn dan 96 gram per reizigerskilometer. Kom je hierboven, dan moet je tijdig acties ondernemen die leiden tot reductie. Dit kan door inzet van openbaar vervoer, schonere voertuigen of door het aantal zakelijke kilometers te verminderen. Anders dan bij emissiehandel kunnen er geen rechten ter compensatie/dekking aangeschaft worden. Overigens ontvang je na rapportage een basisrapport met terugkoppeling van de eigen CO2-reductie en suggesties voor acties.

Hoe stel ik vast of ik een 100 werknemers heb en dus rapportage plichtig ben?

 • Het begrip werknemer geldt indien een medewerker ten minste 20 uur per maand in dienst is;
 • Gedetacheerden vallen in beginsel buiten de regeling tenzij een arbeidsovereenkomst is afgesloten;
 • Vrijwilligers worden altijd uitgezonderd;
 • Voor buitenlandse ondernemingen geldt dat de vestiging in Nederland ≥100 werknemers moet hebben;
 • De peildatum voor dit alles is 1 januari van het rapportagejaar.

Wat valt er onder werkgebonden personenmobiliteit?

 • zakelijk mobiliteit, dus de totale afstand die de werkgever de werknemer laat reizen in het kader van de dienstbetrekking binnen Nederland en waarvoor de werknemer een vergoeding ontvangt;
 • Woon-werk verkeer waarover een vergoeding wordt gegeven, dus vervoer van verblijfplaats naar de locatie waar de arbeid verricht wordt (dus enkel rapportageplicht over gegevens in de bedrijfsboekhouding);
 • Goederenvervoer en betaald personenvervoer vallen niet onder zakelijke mobiliteit, de mobiliteit van de chauffeur naar het betreffende voertuig valt daar echter wel onder.

Waar en wat moet ik nu rapporteren?

Rapporteren kan je via een online rapportagetool van de RVO waarop je via eHerkenning kan inloggen. Deze tool is wellicht operationeel vanaf 15 januari 2023.

De rapportageplicht omvat opgave van;

 • Woon-werkverkeer en zakelijk verkeer apart in kilometers;
 • Type vervoer (OV, auto, fiets, scooter, etc.) in kilometers;
 • Type brandstof per vervoersmiddel. Er wordt uitgegaan van het zogenoemde tank-to-wheel-principe. Dat betekent dat alleen rekening wordt gehouden met de emissies die ontstaan door verbranding van brandstof in de motor van voertuigen.

Het betreft hier de totale jaarkilometers per concern. Dit aantal is de som van alle door de werknemers gereisde kilometers met door de onderneming beschikbaar gestelde lease- of bedrijfsauto’s of business-kaarten en de door werknemers gedeclareerde kilometers die te voet of met eigen vervoer (auto, OV en fiets) zijn afgelegd tegen kilometervergoeding.

Wat kan ik nu al doen?

Het is dus van belang dat je inventariseert of je onder de regeling valt en in dat geval controleert of de gegevens al (deels) voorhanden zijn in de administratie. Denk hierbij aan de reisdeclaraties maar ook aan andere data verkregen via dienstverleners (leasemaatschappijen, vervoersdiensten etc.). Ontbrekende data zal vanaf januari moeten worden uitgevraagd aan de werknemers, bijvoorbeeld door het opnemen van extra kolommen op het declaratieformulier voor het type vervoermiddel en het type brandstof. Let op de AVG bij het verzamelen en verwerken van deze gegevens. Vraag dus niet méér aan werknemer dan noodzakelijk (dus geen automerk, nummer van het kenteken, etc.).

Tot slot

Begin tijdig met de inventarisatie zodat je per januari eenvoudig de gegevens kan rapporteren. Heb je hierover een vraag aarzel dan niet om contact op te nemen met Gijs Vermeulen van het KVGO, via info@kvgo.nl of 020-5435 678.