Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Meldplicht energiebesparingsmaatregelen voor bedrijven komt eraan

Bedrijven zijn binnen afzienbare tijd verplicht om de overheid te melden welke energiemaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar zij hebben uitgevoerd. Deze verplichting wordt vermoedelijk per 1 juli 2019 van kracht.

Het Activiteitenbesluit blijft zo goed als ongewijzigd. Er is geen sprake van invoering van een omgekeerde bewijslast. Dit zou betekenen dat de bedrijven moeten aantonen dat ze alles hebben gedaan om aan de wet te voldoen, zoals hier en daar onterecht vermeld.

Specialist Maarten Reuderink van het KVGO: “Het bevoegd gezag moet, indien het een bedrijf een energiebesparende maatregel wil opleggen, motiveren waarom die maatregel zou moeten worden toegepast. Bovendien moet aangetoond worden dat het bedrijf deze investering binnen vijf jaar kan terugverdienen. Het bedrijf kan tegen een dergelijke maatregel bezwaar en beroep aantekenen.”

Terugverdientijd
Op grond van het Activiteitenbesluit moeten bedrijven alle energiebesparende maatregelen treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder indien men een verbruik heeft van:

  • 50.000 kWh of meer aan elektriciteit of
  • 25.000 m2 of meer aan aardgas (aardgasequivalent).

Reuderink: “Indien er voor een bedrijfstak – zoals voor de drukkerijen – een lijst is vastgesteld met erkende energiebesparingsmaatregelen dan dient men deze uit te voeren of maatregelen treffen die ten minste gelijkwaardig zijn. Neemt men andere maatregelen dan vermeld staan op de lijst dan moeten bedrijven wel kunnen aantonen dat deze tenminste gelijkwaardig zijn indien daarom wordt gevraagd.”


Meldplicht

“De meldplicht wordt ingevoerd omdat de inspanningen voor het Energieakkoord achterblijven en moet ook gezien worden in het licht van de klimaatdoelstellingen van de regering. Er komt ook een sanctie indien men niet aan de meldplicht voldoet. Het bedrijfsleven wil dat de melding slechts één keer in de vier of vijf jaar moet worden gedaan. Door de meldplicht zijn de huidige verplichtingen eenvoudiger handhaafbaar voor de toezichthouders en wordt voorkomen dat de bedrijven onnodig worden bezocht. Er komt een eenvoudig – digitaal – meldsysteem waarmee bedrijven de meldingen kunnen doen.”

Ambitie
“De ambitie is dat eind 2020 alle bedrijven voldoen aan de energiebesparingsverplichting van de Wet milieubeheer. De partijen die deelnemen aan het Energieakkoord hebben afgesproken dat op 1 april 2018 de uitwerking van de wijziging van de regelgeving, het beoogde systeem voor de meldingen en een concreet plan voor de benadering van de bedrijven klaar zal zijn.

De ondertekenaars van het Energieakkoord – waaronder VNO-NCW – zullen de bedrijven oproepen om al te voldoen aan de informatieplicht voordat de meldplicht van kracht wordt.”

Meer weten? Mail Maarten Reuderink: info@kvgo.nl of bel: 020 – 543 56 78.