Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Nationaal Programma Circulaire Economie

In een circulaire economie worden spullen die nu nog als afval worden gezien, hergebruikt. Zo hebben we minder of geen nieuwe grondstoffen uit de aarde nodig. Daarom wil het kabinet dat de economie in 2050 volledig circulair is. Het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen.

Het KVGO en haar partners uit de papierketen hebben als reactie een gezamenlijke brief gestuurd naar de Commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede kamer. Hierin benadrukken wij hoe duurzaam en circulair papier en karton nu al geproduceerd worden en dat hergebruik en recycling volgens ons niet los gezien mogen worden.

Wat speelt er?

Naast de aangekondigde Europese verordening Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), waarvan in de komende tijd duidelijk moet worden hoe deze verordening de grafische sector raakt, is er ook nog het Nationaal Programma Circulaire Economie.

Het NPCE wordt 20 april 2023 in de commissievergadering van Infrastructuur & Waterstaat van de Tweede Kamer behandeld. In het NPCE aangekondigde maatregelen, onderzoeken en verkenningen getuigen volgens ons van een weloverwogen en realistische benadering op circulariteit. Wel ontbreekt het nog aan duidelijkheid en is onvoldoende zicht op de mogelijke effecten en haalbaarheid van doelstellingen (in 2050 een circulaire economie te realiseren). Dit ook in het licht van de zeer beperkte financiële middelen die beschikbaar zijn.

Tijdsdruk

De tijdspanne waarbinnen de beoogde circulariteit moet worden gerealiseerd is kort. Wat ons betreft mag de tijdsdruk niet ten koste gaan van de kwaliteit van de maatregelen die worden genomen. Daarbij is het belangrijk om op Europese wetgeving aan te sluiten om op die wijze ook een Europees level playing field te verzekeren. In dit verband kijken wij ook naar belangrijke EU Wetgeving, zoals de Packaging and Packaging Waste Regulation en de te herziene Waste Framework Directive welke zich nog in hun conceptfase bevinden.

Hergebruik en Recycling zijn complementair

Een belangrijke en bewezen kracht van papier en karton is dat de materialen uitermate geschikt zijn voor recycling. Producten en verpakkingen van papier en karton kunnen tot wel 25 maal gerecycled worden. De Nederlandse papierindustrie recyclet het ingezamelde oudpapier nu al zeer efficiënt. Bijna 90% van het jaarlijks op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en gerecycled. De Papierketen ziet hergebruik en recycling als complementaire oplossingen om circulariteit te bereiken. Het recyclen van de natuurlijke vezels vormt het feitelijke hergebruik in de papier- en kartonketen.

In het NPCE wordt aangegeven dat herbruikbare verpakkingen de norm zouden moeten gaan worden. De Papierketen dringt er dan ook op aan om de duurzaamheidswinst goed te onderzoeken alvorens een normverschuiving van recycling naar hergebruik voor te schrijven voor papier en karton. Een LCA benadering waarbij de totale levenscyclus van een papiervezel wordt meegenomen zou de basis moeten vormen van dit onderzoek. Dit betekent dat een gedifferentieerde aanpak voor verschillende materialen dus noodzakelijk is. Een materiaalspecifieke aanpak zou ook ingebed moeten worden in de wetgeving over bijvoorbeeld secundaire grondstoffen i.p.v. afval, hoogwaardige recycling, biodegradeerbaarheid en het nieuwe biogrondstoffenbeleid.

Vragen?

Met vragen over circulariteit, het PRN-systeem of verduurzaming kan je terecht bij Gijs Vermeulen van het KVGO, via info@kvgo.nl of 020-5435 678.