Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Nieuwe aanpak Inspectie SZW bij arbo-ongevallen met licht letsel: geen arboboete

De Inspectie SZW heeft verleden jaar aangekondigd aan de slag te gaan met een nieuwe aanpak van arbeidsongevallen waarbij het slachtoffer licht letsel heeft opgelopen. Bij deze nieuwe aanpak krijgt het bedrijf geen arbo-boete indien het aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Het uitgangspunt bij deze aanpak is dat de veiligheid in het bedrijf verbetert en herhaling van het ongeval zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Inspecteurs kunnen behalve het reguliere ongevalsonderzoek, nieuwe interventies inzetten in bedrijven waar een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden. Zo kan van werkgevers gevraagd worden om zelf de toedracht in kaart te brengen en een verbeterplan op te stellen.

Voorwaarden nieuwe aanpak/verbeterpunten

Onder bepaalde voorwaarden wil de Inspectie bedrijven die te maken hebben gehad met een arbeidsongeval aan de slag laten gaan met verbeteringen.

Bijvoorbeeld door het bedrijf zelf te laten onderzoeken wat er misging bij het arbeidsongeval, hoe dat voorkomen kon worden en hoe ervoor te zorgen dat het niet nog eens gebeurt. De verbeterpunten die daaruit voortkomen, moet de werkgever in orde maken. Dat kost bedrijven tijd, maar het levert ze ook wat op: meer veiligheid in het bedrijf en bij een goedgekeurd verbeterplan legt de Inspectie SZW geen boete op.

De Inspectie SZW bekijkt het onderzoek dat een bedrijf uitvoert en beoordeelt of het verbeterplan effectief is. Ook kan een inspecteur besluiten de werkplek te inspecteren in plaats van het ongeval te onderzoeken. De werkgever moet dan aan de slag met de verbeterpunten die hieruit voortvloeien. Bedrijven kunnen alsnog een sanctie krijgen als bij herinspectie blijkt dat er geen vorderingen zijn gemaakt.

Zware ongevallen

Ongevallen waarbij het slachtoffer ernstig gewond raakt of waarbij iemand is overleden, worden op de reguliere wijze onderzocht door de Inspectie SZW. Wanneer uit onderzoek blijkt dat wetgeving is overtreden, kan dat zoals gebruikelijk leiden tot een bestuurlijke boete of een strafrechtelijk vervolg.

Nog geen uitwerking van de nieuwe aanpak in een BIM/licht letsel

De nieuwe aanpak is nog niet uitgewerkt in een basis inspectiemodule (BIM). Dit is van belang om te weten hoe in de praktijk er uitvoering wordt gegeven aan de nieuwe aanpak en wat er bijvoorbeeld onder een licht letsel wordt verstaan.

Commentaar

Zeker in onze bedrijfstak wordt er relatief veilig gewerkt en vinden er gelukkig weinig ongelukken plaats waardoor het ongevallenpercentage onder het landelijke industriële gemiddelde ligt.  Hoewel elk ongeluk er een te veel is, is het bedroevend te zien dat bedrijven die een goed arbobeleid voeren ingeval van een ongeluk een boete krijgen. Dit te meer indien het ongeval niet voorzien is geweest en ook niet als een risico is aangemerkt in de branche-RI&E Grafimedia: dat het boetegeld kan dan beter gebruikt worden om de veiligheid nog verder te verbeteren.

De overheid overlegt al jaren met het bedrijfsleven hoe we er voor kunnen zorgen dat risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) praktisch te gebruiken blijft en beperkt kan worden tot hoofdpunten zodat ook MKB-bedrijven de RI&E goed kunnen uitvoeren. Anderzijds dijt de RI&E maar uit door het boetebeleid van de inspectiedienst SZW omdat door dit beleid in de praktijk een bedrijf elk risico op een ongeluk moet uitsluiten wil het geen boete krijgen indien er een ongeval heeft plaatsgevonden.  Het is toe te juichen dat er nu een omslag gaat plaats vinden.

Inlichtingen

Voor meer informatie: Maarten Reuderink, 020 – 54 35 678 of per e-mail: info@kvgo.nl onder vermelding van ”Nieuwe aanpak Inspectie SZW”.