Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Nieuwe arbeidswetgeving per augustus 2022

Sinds begin deze maand geldt een nieuwe wet: Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze verplicht werkgever bijvoorbeeld om duidelijkheid te verschaffen over de arbeidsduur, met name als sprake is van een oproepcontract. Andere wijzigingen hebben betrekking op het vergoeden van scholingskosten en het verbod op een studiekostenbeding in geval van een verplichte cursus. Ook moet werkgever over meer onderwerpen dan voorheen informatie verschaffen aan een nieuwe werknemer.

De wet wordt in Nederland ingevoerd om te voldoen aan de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Kosteloze verplichte scholing

Verplichte scholing moet kosteloos aan werknemer worden verstrekt. Een studiekostenbeding afspreken voor deze scholing mag niet meer. Het betreft scholing die de werkgever verplicht aan werknemer moet verstrekken op grond van de wet of de cao. Daarnaast geldt dat de werknemer de scholing onder werktijd moet kunnen volgen en dat de tijd die werknemer besteedt aan de scholing aangemerkt moet worden als arbeidstijd.

Verbod op nevenwerkzaamheden niet meer toegestaan

Een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden is alleen toegestaan als werkgever daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft. Bijvoorbeeld het beschermen van bedrijfsgeheimen, gezondheid en veiligheid, het voorkomen van belangenconflicten of een dreigende overschrijding van de Arbeidstijdenwet.

Informatieplicht werkgever uitgebreid

Er bestond al een uitgebreide informatieplicht van werkgever. Met ingang van 1 augustus 2022 wordt hier een aantal elementen aan toegevoegd. Het doel is dat werknemer beter geïnformeerd wordt over zijn arbeidsvoorwaarden en rechtspositie en dat hij gewezen wordt op voor hem van toepassing zijnde wet en regelgeving.

Verzoek om voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Werknemers krijgen het recht om de werkgever één maal per jaar te verzoeken om hen meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden te geven, bijvoorbeeld regelmatige werktijden. Werknemer moet hiervoor minimaal 26 weken in dienst zijn. Er is geen plicht voor de werkgever om het verzoek te in te willigen. Wel moet werkgever binnen één maand (binnen drie maanden voor kleine werkgevers met minder dan tien werknemers) schriftelijk en gemotiveerd reageren op het verzoek van werknemer.

Meer informatie?

Op de KVGO Personeelswijzer staat uitgebreidere informatie, zoals een handig schema met de onderwerpen van de informatieplicht. De tool om zelf arbeidsovereenkomsten te maken is uiteraard aangepast aan de nieuwe wet. Vragen of inlog vergeten? Neem dan contact op met het KVGO, via 020-5435 678 of info@kvgo.nl.

KVGO Kennissessie

Op dinsdag 6 september om 15:00 uur organiseren we een digitale kennissessie over de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Alle KVGO leden ontvangen in augustus een uitnodiging voor deze kennissessie.