Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Nieuwe Omgevingswet: 1 januari 2024

De nieuwe Omgevingswet treedt per 1 januari 2024 in werking. De voorheen geldende zesentwintig verschillende wetten en vele regels over de fysieke leefomgeving, zijn vanaf deze datum gebundeld in één allesomvattende wet. De Omgevingswet moet leiden tot minder regels en meer onderlinge samenhang. Er komt één digitaal Omgevingsloket. Hierdoor kunt u in één keer kennisnemen van de regels en voorschriften van uw gemeente, waterschap(pen), provincie(s) en het Rijk. Gevolg hiervan is ook dat u voortaan maar één vergunning nodig heeft voor een plan. Bovendien krijgt u voortaan binnen 8 weken een toekenning of een afwijzing, dat was 26 weken. De wet moet zorgen voor meer mogelijkheden om als burger of ondernemer een plan uit te voeren. Maar heeft ook ten doel dat er meer participatie van omwonenden plaatsvindt: de initiatiefnemer moet plannen eerst voorleggen aan direct betrokkenen.

Wanneer geen actie nodig?

Wanneer u een vergunning heeft gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet, hoeft u niets te doen. Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. Is de aanvraag nog in behandeling? Dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. Zorg wel dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd.

Wanneer wel actie nodig?

  • Als u een milieubelastende activiteit gaat ontplooien die mogelijk vergunning plichtig is en u heeft deze nog niet eerder gemeld. In de nieuwe omgevingswet keren namelijk de milieuleges terug, kosten die u moet betalen ongeacht toekenning of afwijzing van uw aanvraag. Door dit soort zaken nu al te formaliseren voorkomt u de milieuleges. 
  • Als u ontwikkelplannen heeft. Als de ontwikkeling binnen het huidige bestemmingsplan past is het verstandig de aanvraag direct indienen en niet afwachten tot het in werking treden van de nieuwe Omgevingswet.
  • Als u huidige afspraken, uitzonderingsituaties en vrijstellingen niet digitaal of op schrift heeft. Het is raadzaam deze informatie op te vragen zodat u voorkomt dat er iets zoekraakt wanneer de systemen worden geïntegreerd. 
  • Als uw bedrijf ISO14001 gecertificeerd is. De nieuwe Omgevingswet vraagt mogelijk aanpassingen in uw milieumanagementsysteem, zoals het milieubeleid en een herziening van uw milieurisicobeoordeling. Het is aan te raden om hier proactief mee aan de slag te gaan.

Meer informatie

Op 30 oktober organiseert het Informatiepunt Leefomgeving een “Schakeldag” in ’s-Hertogenbosch met meer dan 70 kennissessies. Voor overige informatie, zie: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.