Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Nieuwe versie Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15

Voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR stoffen is een nieuwe richtlijn beschikbaar: PGS 15. Bij de actualisatie zijn ook twee nieuwe beschermingsniveaus opgenomen.Volgens KVGO-specialist Maarten Reudrink zijn in deze publicatie regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen (carcinogene, reprotoxische en mutagene stoffen) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd.

Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand van de techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen. Bij deze actualisatie zijn twee nieuwe beschermingsniveaus geïntroduceerd: 2a en 4.

“Bestaande opslag hoeft niet meteen aangepast te worden aan deze nieuwe versie. Dit is pas het geval indien straks in het Activiteitenbesluit – dan wel de opvolger daarvan als de nieuwe omgevingswet van kracht wordt – naar deze nieuwe versie wordt verwezen. Voor een nieuwe opslag of als de opslag wordt aangepast moet wel rekening gehouden worden met de nieuwe richtlijn”, zegt Reuderink