Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Papiervezelconvenant VII en Algemeenverbindendverklaring PRN-systeem

Binnenkort sluit de PRN het zevende papiervezelconvenant met de Vereniging Nederlandse Gemeenten dat 1 januari 2023 moet ingaan en ondersteund zal worden door een Algemeenverbindendverklaring van het PRN-systeem.

Nederland succesvol in sluiten papierkringloop

Nederland is bijzonder succesvol in het recyclen van papier. 89% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt en 87% van de grondstof van de Nederlandse papierfabrieken komt uit oudpapier. Dit succes is te danken aan de samenwerking tussen gemeenten en bedrijfsleven. De inzameling van oudpapier bij particuliere huishoudens is de (wettelijke) verantwoordelijkheid van gemeenten. Zij schakelen oudpapierondernemingen in om het oudpapier in hun verzorgingsgebied af te nemen en/of in te zamelen. Het oudpapier wordt vervolgens gerecycled in papierfabrieken.

Papiervezelconvenant VII / Producentenverantwoordelijkheid / Ketendeficit

Het Papiervezelconvenant is een overeenkomst tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de partijen die worden vertegenwoordigd door de stichting Papier Recycling Nederland (PRN). In het Papiervezelconvenant zijn afspraken vastgelegd die de continuïteit van de papierkringloop waarborgen. Het convenant is te zien als een vangnet voor de papierkringloop, met twee belangrijke garanties: een afnamegarantie en een afzetgarantieprijs. Met het PRN-systeem zorgt de papier- en kartonketen samen met de gemeenten voor een goed en altijd functionerend recyclingsysteem.

Toepassingsgebied papiervezelconvenant
Het convenant heeft enkel betrekking op producten van papier en karton zijnde niet-verpakkingen. Gedacht kan worden aan boeken, kranten, folders, kopieerpapier, handleidingen, displays, bordspellen, placemats, ordners en hygiënepapier.

Producentenverantwoordelijkheid
Met de afspraken in het papiervezelconvenant nemen producenten van deze producten verantwoordelijkheid voor de afvalfase (producentenverantwoordelijkheid). Hiermee geven zij invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. N.B. voor verpakkingen van papier en karton zijn afspraken gemaakt, die worden uitgevoerd door Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

De afspraken in het convenant worden uitgevoerd door PRN. Zij monitort de recycling van niet-verpakkingen van papier en karton en rapporteert daarover aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast zet PRN zich in voor kwalitatief hoogwaardige inzameling en recycling van oudpapier en -karton. Een voorbeeld is de recent gepresenteerde Scheidingswijzer Papier en Karton.

Inmiddels is alweer het zesde Papiervezelconvenant van kracht. De convenanten hebben een looptijd van vier jaar. Het huidige convenant loopt tot en met 31 december 2022. PRN is momenteel in gesprek met de VNG over het zevende Papiervezelconvenant. Het is de intentie van PRN om het systeem onveranderd voort te zetten.

Goedkopersysteem dan die voor verpakkingen
Door vanaf 1998 zelf invulling te geven aan de producentenverantwoordelijkheid heeft de overheid geen wettelijke verplichtingen aan de papierketen opgelegd en hoeft er niet voortdurend een vaste heffing per kg papier of karton te betaald te worden zoals bij de verpakkingen. Hierdoor is het PRN-systeem tot nu toe nog steeds goedkoper.

Systeemheffing
In het 1e kwartaal van elk jaar is er een heffing op elke kilogram papier en karton die voor het eerst op de Nederlandse markt wordt afgezet voor niet verpakkingsdoelstellingen om het PRN-systeem in stand te houden.

Ketendeficitheffing
Daarnaast kan er een heffing worden opgelegd indien de marktprijs van oudpapier (te) laag is en de kosten van inzameling en/of verwerking niet meer dekken: dit wordt het ketendeficit genoemd. Dit is vanaf 1998 slecht één keer voorgekomen.

Algemeenverbindendverklaring

De papiervezelconvenanten worden ondersteunt door een AVV. De huidige AVV loopt tot en met 31 december 2022. De AVV is onder andere nodig voor de financiering van het PRN-systeem. De AVV vestigt een meldings- en betalingsplicht voor alle producenten en importeurs van niet-verpakkingen van papier en karton.  Zodra PRN en VNG het eens zijn over het Papiervezelconvenant VII, zal PRN een AVV daarvan aanvragen.

Het is de bedoeling dat het huidige PRN-systeem onveranderd blijft.

Informatie

Bel of email Maarten Reuderink: 020 – 543 56 78 of info@kvgo.nl onder vermelding van Papiervezelconvenant VII. Informatie over het PRN-systeem is te vinden op www.prn.nl.