Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Penningmeester Henk van Esch presenteert solide financieel beleid

Penningmeester Henk van Esch kon de Ledenraad op 17 mei in Soest een door de accountant goedgekeurde conceptjaarrekening 2016 overleggen. Hij bracht de missie van het KVGO nog eens in herinnering: ‘Naar een gezonde grafimediabranche’.

Henk van Esch: “Onze dekkingsgraad is nu ongeveer 65 procent, we streven naar 75 procent in de branche. Solidariteit, daar gaat het om. Ondanks alles staat er een KVGO dat het goed doet, die kwaliteit heeft weten te behouden. In 2012 werd nog verlies geleden. Er is ingrijpend gereorganiseerd, waarna vanaf 2013 het exploitatiesaldo min of meer een horizontale lijn vertoont.

Baten en lasten
De baten bedroegen in 2016 ruim 3,019 miljoen euro, iets beter dan begroot. Aan de lastenkant prijkt een bedrag van dik 2,900 miljoen euro, ook een fractie hoger dan in de begroting stond opgenomen. Per saldo resteert een positief exploitatiesaldo van 118.823 euro, waarvan een ton bestemd is om de algemene reserve van de vereniging te versterken. Afgesproken is dat deze reserve één maal de jaarsalarissen kan dekken. Zover is het nog niet, maar de trend is positief.

Decharge bestuur
Van Esch ging in op de plussen en minnen uit de begroting, waarbij de belangrijkste sheet die hij liet zien die van de inkomsten en uitgaven sinds 2012 was.

“Ondanks de dalende trend van de inkomsten is het bestuur er in geslaagd de uitgaven in de hand te houden en daarbij een belangrijk deel van de dienstverlening voor de leden overeind te houden. Een knappe prestatie,” vond Van Esch.

De rekening over 2016 werd goedgekeurd en het bestuur decharge verleend.