Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Praktische hulpmiddelen voor de aanpak van werkdruk en ongewenst gedrag

Werkstress als gevolg van werkdruk is ook in de Grafimedia een van de belangrijkste arbeidsrisico’s en de voornaamste oorzaak van verzuim. De sociale partners in de grafimedia hebben een toolkit ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’ met praktische hulpmiddelen ontwikkeld die goedgekeurd is door de Arbeidsinspectie.

Psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelasting (hierna te noemen PSA) is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbowet. Het gaat hierbij om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk en ongewenste omgangsvormen waaronder pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. Van deze verschillende vormen van PSA komt werkdruk het meest voor.

Werkgevers zijn verplicht om het risico op alle vormen van PSA zo veel mogelijk te voorkomen en beperken. Doen zij dat niet, of niet voldoende, dan kan de Arbeidsinspectie maatregelen treffen. Daarin speelt de verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) een belangrijke rol. Met de RI&E maakt de werkgever periodiek een inventarisatie van de risico’s die het werk voor de medewerkers met zich meebrengt. Er is een RI&E ontwikkeld specifiek voor de sector. Deze branche-RI&E is gratis te gebruiken voor KVGO-leden en te vinden op www.arbografimedia.nl.

Oplossingen voor de aanpak van ongewenst gedrag

Hóe bedrijven het risico op ongewenste omgangsvormen minimaliseren is maatwerk. Het beleid en de aanpak ten aanzien van het voorkomen van ongewenste omgangsvormen moet passen bij de kenmerken van het bedrijf, de medewerkers en de aanwezige risico’s.

Bedrijven zijn in ieder geval (naast evaluatie van het beleid) verplicht om voorlichting en instructie te geven aan leidinggevenden en medewerkers. Om bedrijven hierin te ondersteunen zijn er twee korte praktische informatiefolders ontwikkeld voor leidinggevenden en medewerkers die kunnen worden gebruikt op de werkvloer:

  Andere voorbeelden van maatregelen die bedrijven kunnen treffen zijn het opstellen van een gedragscode en een klachtenregeling. In de toolkit zijn enkele voorbeeldprotocollen (als word-versie) opgenomen die je op maat kunt maken voor jouw eigen bedrijf.

   Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is ook een van de maatregelen die werkgever kan nemen. Voor KVGO-leden is een brancheregeling getroffen voor het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon. Hiervoor is met Gimd, een landelijke organisatie op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk, een overeenkomst gesloten. Werknemers van KVGO-leden kunnen op grond van deze overeenkomst (tot op zekere hoogte gratis) de vertrouwenspersoon raadplegen. Nadere informatie hierover staat op de website Arbografimedia.nl en op de KVGO-website.

    Oplossingen voor de aanpak van werkdruk

    De aanpak van werkdruk is maatwerk. Er is niet één juiste methode of aanpak. Toch zijn er richtlijnen te geven die de aanpak van werkdruk succesvoller maken. Deze richtlijnen zijn beschreven in de arbocatalogus ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’. Hieronder staat de samenvatting.

     Meer informatie?

     De Arbocatalogus ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’ en alle ontwikkelde hulpmiddelen zijn te vinden op het arboplatform. Eventuele 1e lijns hulpvragen worden door de helpdesk Arbografimedia (info@arbografimedia.nl) kosteloos beantwoord voor KVGO-leden.