Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Prognose indirecte kosten laat in 2019 stijging zien

De indirecte kosten zullen in 2019 naar verwachting stijgen. De grootste toename zit daarbij in afschrijvingen en arbeidskosten met een geringere groei bij indirecte materialen. De verwachting is echter met veel onzekerheden omgeven terwijl de specifieke ontwikkeling voor een individueel bedrijf afhankelijk is van de mate waarin de indirecte kosten meewegen bij de bedrijfsvoering.

De in opdracht van het KVGO opgestelde prognose is gebaseerd op de macro-economische verkenningen 2019 van het CPB. Het CPB stelt daarbij zelf al dat de komende Brexit en de handelsoorlog tussen de VS en een aantal andere landen, met name China, voor veel onzekerheid zorgen.

Vooral voor indirecte materialen geldt dat de prijzen vaak uitermate gevoelig zijn voor ontwikkelingen op de wereldmarkt. Voor dit aspect wordt momenteel een kostenstijging van 1,2 procent voorzien.

Verder zal de loonvoet voor bedrijven naar verwachting met 4 procent stijgen. Voor het overgrote deel veroorzaakt door de stijging van de contractlonen met 3 procent. Een nog grotere toename doet zich voor bij de afschrijvingen met een voorziene toename van bijna 5 procent. Dit is te verklaren uit de toegenomen investeringen na de crisis.

Gematigder is de ontwikkeling van de diensten van derden met een stijging van 2,1 procent. De lange rente bevindt zich weer op het niveau van 2015 en vertoont een lichte neiging tot stijgen. De korte rente daarentegen is nog steeds negatief en verandert nauwelijks. Bij verzekeringen is met name sprake van aanhoudend toenemende kosten met voor 2019 een stijging met 4,15 procent.

De tool is alleen voor KVGO-leden beschikbaar en via KVGO Ledenvoordeel te vinden.