Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Project Stofwisseling is goed op stoom

“Met het project Stofwisseling willen de sociale partners de bewustwording over gevaarlijke stoffen in grafimediabedrijven vergroten, zowel bij werkgevers als werknemers en tegelijkertijd het gebruik ervan verder terugdringen. De sector heeft de laatste jaren al heel wat bereikt op dat gebied maar het kan zeker nog beter.”

Dat zegt Danny Wilms die als secretaris van de paritaire Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia (WAGG) het project leidt. De praktische uitvoering is voor het grootste deel in handen van Dienstencentrum.

“Na de officiële start op 1 februari zijn we snel aan de gang gegaan. De campagne loopt immers maar tot eind oktober. Inmiddels is een reeks hulpmiddelen en tools beschikbaar waarmee bedrijven daadwerkelijk aan de slag kunnen om het gebruik van gevaarlijke stoffen terug te brengen.

Ook hebben we samen met een aantal grafimediabedrijven, de ambassadeurs, ‘best practices’ en voorlichtingsmateriaal opgesteld. Om de bewustwording te vergroten is kennisoverdracht en het delen van ervaringen cruciaal. Om dat te bereiken hebben we ook al enkele workshops gehouden, onder andere voor preventiemedewerkers.”

Gedragsverandering

Danny Wilms

Voor werkgevers en werknemers zijn er specifieke informatiepakketten die te vinden zijn op www.stofwisseling.nu. Die pakketten bestaan onder meer uit een algemene folder over het project, een praktijkgerichte handzame vertaling van de Arbo Catalogus Gevaarlijke Stoffen, informatie over een aantal themabijeenkomsten over onder meer risicomanagement en veilig werken door gedragsverandering plus een informatiefolder over alternatieve wasmiddelen.

De genoemde ‘best practices’ over het uitbannen van gevaarlijke stoffen zijn eveneens in het pakket opgenomen.

Wedstrijd
Voor de zomer is een wedstrijd gestart waarmee werknemers ideeën over de aanpak van gevaarlijke stoffen binnen hun eigen bedrijf kunnen aandragen. KVGO-leden hebben daarover een mailing met informatiemateriaal en een poster ontvangen.

Daarnaast zijn er enkele voorlichtingsbijeenkomsten geweest, onder meer voor preventiemedewerkers. Bovendien is er een toolbox beschikbaar gericht op arbeid en gezondheid in grafimediabedrijven. In die ‘box’ bevinden zich onder meer een digitale bedrijfsscan ‘veilig en gezond leidinggeven’, tips voor praktisch beleid rond het werken met gevaarlijke stoffen en een motivatiemeter voor veilig en gezond werken.

Wilms: ‘’Bedrijven kunnen alleen verbeteren als ze er in slagen hun mensen in beweging te brengen en te houden.’’

Voorbeeldproject
Het project Stofwisseling in de grafimediasector ziet het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als voorbeeld voor andere sectoren. Het ministerie heeft het grafimediaproject dan ook geselecteerd voor een presentatie tijdens een grote bijeenkomst over zelfregulering bij veilig en gezond werken die in september in Den Haag wordt gehouden.

Het ministerie ondersteunt het project financieel. “Wij willen graag de voorlopers bij branches en bedrijven aan het woord laten om de eigen succesvolle aanpak breed te delen,” meldt het ministerie.

Het project Stofwisseling zelf wordt 31 oktober afgesloten met een congres in Bunnik.