Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

ROGB

De Raad voor overleg in de Grafimediabranche is een overlegorgaan van werkgeversorganisatie KVGO en werknemersorganisaties FNV Media en cultuur, CNV Vakmensen en De Unie. Meestal wordt dit kortweg aangeduid als de ROGB.

logo ROGB

Het doel van de ROGB is het behartigen van de belangen van de werkgevers en medewerkers in de grafische sector.

Hoogste besluitvormende orgaan

De ROGB mag besluiten nemen over allerlei zaken die de Grafimedia cao betreffen en de daarmee verband houdende regelingen. Dit is vastgelegd in cao-artikel 11.2.

Bestuur

Het bestuur van de ROGB bestaat uit vertegenwoordigers van werkgeverszijde en uit vertegenwoordigers van werknemerszijde. In principe zijn er vier vergaderingen per jaar. Jaarlijks rouleert het voorzitterschap: het ene jaar is iemand van werkgeverszijde voorzitter en het andere jaar iemand van werknemerszijde. De ROGB heeft twee secretarissen. Eén daarvan is vakbondsbestuurder. De ander is een medewerker van het KVGO.

Commissie cao-zaken

De Commissie cao-zaken is gelieerd aan de ROGB. In deze Commissie zitten, net als in de ROGB, mensen van werkgevers- en werknemerszijde. De Commissie heeft meerdere taken en bevoegdheden. Eén daarvan is het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de ROGB. Als het niet duidelijk is hoe een cao-artikel geïnterpreteerd moet worden, kan de Commissie daar een uitspraak over doen. Ook heeft de Commissie bevoegdheid om dispensatie te verlenen van bepaalde cao-artikelen. Zie cao-artikel 11.3. Werkgevers en werknemers mogen zich tot de Commissie wenden.

Contact

De ROGB is te bereiken via e-mail: info@ROGB.nl. De Commissie cao-zaken heeft een eigen e-mailadres: CCZ@ROGB.nl.

Het secretariaat is ondergebracht bij het KVGO. Het postadres is dan ook gelijk aan het adres van het KVGO: Boeing Avenue 209, 1119 PD Schiphol-Rijk.