Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Strenger boetebeleid gevaarlijke stoffen en controles bij bedrijven

Per 9 februari 2022 zijn de Beleidsregels boeteoplegging Arbowetgeving gewijzigd. De belangrijkste wijziging is de verandering op het gebied van gevaarlijke stoffen, waarbij de boetes zijn verhoogd.

Boetebeleid

Werkt een bedrijf met gevaarlijke stoffen (producten) dan dient het een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) daarvan te hebben gemaakt. Een gevaarlijk product is te herkennen aan een gevarenteken op het product. Indien een bedrijf wel een RIE heeft maar ontbreekt daarbij het “gevaarlijke stoffendeel” dan wordt meteen een boete opgelegd van de 5e categorie (in 2022 is dat € 5000,-). Er wordt dus geen waarschuwing meer gegeven. Dat geldt ook  indien niet is voldaan aan het bepaalde in de andere leden van artikel 4.2 leden 1 t/m 5 van het Arbobesluit.

Beboet wordt bij:

 • het helemaal niet beoordelen van de aard, mate en duur van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, ongeacht of ze met deze stoffen daadwerkelijk arbeid verrichten (lid1);
 • het niet vaststellen aan welke gevaarlijke stoffen werknemers worden of kunnen worden blootgesteld, wat de gevaren zijn die aan die stoffen zijn verbonden, in welke situaties die blootstelling zich kan voordoen en op welke wijze bloostelling kan plaatsvinden (lid 2);
 • het niet vaststellen van het blootstellingsniveau van gevaarlijke stoffen (lid 3);
 • geen gebruik maken van geschikte genormaliseerde meetmethodes, dan wel andere voor het doel geschikte meetmethodes of kwantitatieve evaluatiemethodes bij het vaststellen van het blootstellingsniveau aan gevaarlijke stoffen (lid 4);
 • bij de blootstellingsbeoordeling aan gevaarlijke stoffen niet de volgende aspecten betrekken van lid 5:
  • de informatie over de veiligheid en gezondheid die door de leverancier van een gevaarlijke stof bij of krachtens wettelijk voorschrift moet worden verstrekt, alsmede de voor de risico-evaluatie noodzakelijke aanvullende informatie van de leverancier of uit andere gemakkelijk toegankelijke bronnen;
  • de omstandigheden tijdens werkzaamheden waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, waaronder begrepen de hoeveelheid gevaarlijke stoffen waaraan werknemers worden of kunnen worden blootgesteld;
  • de redelijkerwijs voorzienbare gebeurtenissen die kunnen leiden tot een aanzienlijke toename van de mate van blootstelling ook indien er preventieve maatregelen zijn getroffen;
  • de effectiviteit van de genomen of te nemen preventiemaatregelen;
  • voor zover van toepassing, de resultaten van de arbeidsgezondheidskundige onderzoeken, bedoeld in de artikelen 4.10a (gevaarlijke stoffen)en 4.10b (gevaarlijke stoffen met biologische grenswaarden).

Er wordt niet altijd meteen beboet indien er in het “stoffendeel” van de RIE een klein foutje zit. In dat geval wordt mogelijk volstaan met een waarschuwing. Het niet voldoen aan deze waarschuwing wordt bestraft met een boete van de 4e categorie (in 2022 is dat € 3000,-).

Zie: Beleidsregels boeteoplegging Arbowetgeving

Inspecties bij bedrijven

Wij hebben vernomen dat meerdere bedrijven in andere branches al uitvoerig worden gecontroleerd op het gebied van gevaarlijke stoffen. Daarbij is vastgesteld dat er eisen worden gesteld aan de bedrijven – zoals het uitvoeren van blootstellingsmetingen –  terwijl die gezien de genomen maatregelen in de ogen van het bedrijfsleven niet nodig zijn.

Laat ons weten indien er een controle plaatsvind en of daarbij moeilijkheden zijn ontstaan.

Nadere informatie

Neem contact op met Maarten Reuderink, tel. 020 – 543 5678 of stuur een e-mail naar info@kvgo.nl onder vermelding “gevaarlijke stoffen”.