Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Subsidie voor werkgevers voor basisvaardigheden op de werkvloer

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid onder werknemers. Tussen 1 januari en 29 februari 2024 is het weer mogelijk om deze subsidie aan te vragen.

Subsidie voor scholing

De overheid heeft een subsidiebudget beschikbaar gesteld om werkgevers die kosten maken voor scholing van de basisvaardigheden van werknemers te ondersteunen. Het gaat dan om scholing die leidt tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid of digitale vaardigheden. Vereist is dat het taal- en rekenniveau van de werknemer onder het referentieniveau 2F ligt. Onder digitale vaardigheden wordt verstaan het gebruik van herkenbare digitale toepassingen binnen de alledaagse leef-, werk- en leeromgeving. Voor de digitale vaardigheden geldt dat dit onder basisniveau 2 moet liggen. De subsidie is maximaal 125.000 euro per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67% van de activiteiten. Het maximumbedrag per cursist is bij werknemers 1.500 euro.

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor alle soorten werknemers. Het maakt niet uit of het gaat om een werknemer die Nederlands als moedertaal heeft of om een (arbeids)migrant. Ook maakt het niet uit of de werknemer een vast of tijdelijk dienstverband heeft, op uitzendbasis werkzaam is, op een beschutte plek werkt of dat hij zzp-er is. Wel moet de werknemer in Nederland woonachtig zijn.

Voorwaarden

De opleidingsactiviteiten mogen niet starten voor het moment van indienen van de subsidieaanvraag. De werkgever stelt het referentieniveau van een werknemer vast aan de hand van een actuele individuele niveaubepaling of niveau-indicatie. De niveaubepaling of niveau-indicatie wordt uiterlijk voor de start van het opleidingstraject afgenomen op basis van een gevalideerd instrument. Een overzicht van gevalideerde instrumenten is te vinden bij het Expertisepunt Basisvaardigheden.