Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Vanaf 1 juli aanvragen RVU Grafimedia

De regeling Vervroegd uittreden Grafimedia is rond. Met deze regeling, kortgezegd de RVU, kunnen medewerkers onder voorwaarden eerder stoppen met werken. De eerste aanvragen kunnen vanaf 1 juli worden ingediend.

Grafimedia cao 2020-2021

De kaders van de RVU Grafimedia zijn afgesproken aan de cao-tafel. Het KVGO en de vakbonden kwamen toen overeen dat werknemers van 65 jaar en ouder die gedurende minstens 10 jaar werkzaam zijn in een zwaar beroep mogen stoppen met werken. Als ze voldoen aan de voorwaarden, ontvangen zij tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd maandelijks een uitkering uit een speciaal daarvoor opgericht RVU-fonds Grafimedia. De uitkering is gemaximeerd op het wettelijk maximum en bedraagt in 2021 1.847 euro bruto per maand. Dit bedrag wordt geïndexeerd met de ontwikkeling van de AOW. Het inkomen kan worden aangevuld door het ouderdomspensioen naar voren te halen.

Het fonds wordt gevuld met premies die werkgevers betalen: 0,2% van de loonsom. De premieheffing geldt vanaf 1 april 2021. Omdat de regeling toen nog niet rond was, kon de premie nog niet worden geïnd. Dat wordt met terugwerkende kracht ingehaald.

Tien jaar in een zwaar beroep

Om uit te zoeken wat een zwaar beroep is, is een zogenaamde sectoranalyse uitgevoerd. Uit deze analyse kwam naar voren dat er in de grafische sector functies zijn die, meer dan andere functies, te maken hebben met werkdruk en/of zware fysieke arbeidsomstandigheden. Ook zijn er mensen die nachtdiensten draaien en/of al minstens 45 jaar in onze bedrijfstak werkzaam zijn. Deze vier aspecten tezamen kunnen ertoe leiden dat een medewerker in een zwaar beroep werkt. Aanvullende voorwaarde is dat hij dat al minstens tien jaar doet. Dat hoeft niet bij hetzelfde bedrijf te zijn geweest en als er een onderbreking van zes weken of korter is geweest, wordt dat als een aaneengesloten periode beschouwd.

Wat precies tot de zware beroepen wordt gerekend, staat vanaf 1 juli op de website www.grafimediafondsen.nl. Hier staan ook de verdere voorwaarden.

Aanvragen

Medewerkers die in aanmerking willen komen voor de regeling, kunnen een aanvraag indienen bij de uitvoerder van de regeling, PGB Pensioendiensten. Dat kan via de website www.grafimediafondsen.nl. Als er meer aanvragen zijn dan vanuit het fonds gefinancierd kunnen worden, geldt een wachtlijst. Ook hiervoor zijn verdere afspraken gemaakt, zoals bijvoorbeeld de volgorde waarin mensen die op de wachtlijst staan aan de beurt komen.

Medewerkers die niet in aanmerking komen

De RVU Grafimedia is voor een beperkt aantal mensen en de voorwaarden om in aanmerking te komen, zijn streng. Het kan gebeuren dat een medewerker niet in aanmerking komt maar zowel werkgever als werknemer willen wel dat hij eerder stopt met werken. Dan kunnen werkgever en werknemer dat gezamenlijk afspreken. De uitkering waarmee de werknemer de periode tot aan zijn AOW kan financieren, wordt in zo’n geval door werkgever zélf rechtstreeks aan de werknemer betaald. Let op: dergelijke afspraken moeten voldoen aan de wet- en regelgeving. Met name de fiscale regels zijn van belang. Neem contact op met het KVGO indien overwogen wordt om zelf met de werknemer afspraken te maken over eerder stoppen met werken.