Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Veelgestelde vragen over de Verzuimverzekering plus de antwoorden

KVGO-leden die de Verzuimverzekering, al dan niet in combinatie met het eigen risicodragerschap voor de WGA, bij Centraal Beheer hebben ondergebracht, ontvangen van de verzekeraar de prolongatienota voor 2018. Hieronder een aantal vragen op een rij. De antwoorden komen van KVGO-specialist Maarten Jansen.

Hoe wordt de premie vastgesteld?
“De verzekeraar bepaalt het verzuimrisico op basis van de historische ontwikkeling van het verzuim in de sector en per werkgever. En op basis van de verwachte verzuimontwikkeling in de bedrijfstak naar de toekomst. Belangrijke factoren daarbij zijn de personeelssamenstelling en de leeftijden van werknemers.

Ook de omvang van de onderneming is van belang: naarmate een werkgever kleiner is, ontwikkelt de premie zich meer naar een gemiddelde, om grote premiefluctuaties door een incidentele situatie te voorkomen. Naarmate een bedrijf groter is, zal het eigen verzuim van het bedrijf een meer bepalende factor zijn.”

Welke afspraken zijn verder gemaakt?
“Het KVGO heeft met Centraal Beheer ‘resultatendeling’ op de verzuimverzekering afgesproken. Dat betekent dat als het verzuim zich gunstiger ontwikkelt dan verwacht en daardoor een positief resultaat ontstaat, dit resultaat dan gedeeld wordt met de leden.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de factuurkorting van 10 procent die in 2018 geldt voor leden van het KVGO. Als de resultaten zich ongunstig blijken te ontwikkelen, dan is dit voor rekening van Centraal Beheer.”

Maarten Jansen
Maarten Jansen

Hoe kan het dat bij een andere verzekeraar een lagere premie wordt geoffreerd?
“Verzekeraars zijn vrij om op basis van eigen inschattingen en een eigen interpretatie van het schadeverleden een premie te offreren. Dat kan in sommige situaties tot een lagere premie leiden dan via het mantelcontract, ondanks de collectiviteitskorting en de factuurkorting die wordt verleend.

Het is dan goed om na te gaan of verschillende aanbiedingen vergelijkbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan verschillen in dekkingspercentages of wachttijden en de (extra) geboden Arbodienstverlening en casemanagement. Bovendien is het verstandig, zeker bij een meerjarig contract, na te gaan welke mogelijkheden de verzekeraar heeft tot premieverhoging of tot beëindiging van het contract.

Overigens doet het KVGO periodiek een concurrentietoets op het verzekeringspakket.”

Hoe zit het met het Verzuimsteunpunt Grafimedia?
“De kosten voor het Verzuimsteunpunt worden gefinancierd via een opslag in de premie. Het Verzuimsteunpunt is beschikbaar voor leden van het KVGO die een inkomensverzekering bij Centraal Beheer hebben ondergebracht.

Ook leden die alleen de WIA verzekeringen bij Centraal Beheer hebben ondergebracht die zijn opgenomen in de cao (hiaat- en compensatieverzekering), kunnen tegen betaling van de daarvoor vastgestelde kostprijs gebruik maken van het Verzuimsteunpunt.”

Wat gaat er veranderen op basis van het regeerakkoord?
In het regeerakkoord worden enkele belangrijke wijzigingen aangekondigd.

  • De loondoorbetaling in het tweede ziektejaar wordt, voor bedrijven tot 25 werknemers, overgenomen door het UWV. Hiervoor zal een collectieve premie worden geheven. Tevens is aangekondigd dat het UWV een aantal, maar niet alle, re-integratieverplichtingen zal overnemen in het tweede ziektejaar.
  • De lasten voor de arbeidsongeschiktheidsregeling WGA zullen 5 jaar na ingang van de regeling voor een arbeidsongeschikte werknemer, worden gefinancierd vanuit een landelijke premie. Nu is dat na 10 jaar. Dit betekent dat de periode dat de premie wordt toegerekend aan individuele bedrijven (voor kleinere bedrijven gebeurt dit sectoraal) met 5 jaar verkort wordt.

Deze wijzigingen zullen op zijn vroegst met ingang van 1 januari 2019 ingaan en hebben dus nog geen invloed op uw verzekeringen voor 2018. Over de uiteindelijke vormgeving, waarover ongetwijfeld nog veel discussie zal komen en de consequenties, houdt het KVGO u uiteraard op de hoogte.”

Hoe zit het met de nieuwe Arbowet?
“Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Als gevolg hiervan moet de Arbodienst het contract met de aangesloten klanten aanpassen (basiscontract). De arbodiensten die Centraal Beheer heeft gecontracteerd, hebben dit inmiddels met hun klanten geregeld.”

Vragen over deze verzuimverzekering? Neem contact op met Maarten Jansen van het KVGO, m.jansen@kvgo.nl of tel. 020 543 56 78.