Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Wat zegt het regeerakkoord over groene maatregelen voor ondernemers?

Een scherper doel voor het verminderen van broeikasgassen, een nationaal klimaat- en energieakkoord vastgelegd in een Klimaatwet en een extra stimulans voor duurzame energie, die oploopt tot 3,2 miljard euro. KVGO-specialist Maarten Reuderink zet groene maatregelen voor ondernemers compact op een rij.Rutte III verhoogt de doelstelling voor de vermindering van broeikasgassen ten opzichte van 1990 van 40 naar 49 procent in 2030. Dit doel kan zelfs verder aangescherpt worden omdat de regering in Europa gaat pleiten voor de aanscherping van Europese doelstelling in 2030 naar 55 procent.

Indien dit niet lukt wil het kabinet ambitieuze afspraken maken met gelijkgestemde Noordwest-Europese landen.

Maarten Reuderink

Maarten Reuderink: “Dit betekent een extra vermindering in van de CO2-uitstoot van 56 Mton boven de bestaande afspraken. De vraag is of dit realistisch is gezien het feit dat Rutte III dit wil bereiken door CO2-afvang en opslag.”

Klimaatwet
Om dit doel te bereiken wil de overheid komen tot een nationaal klimaat- en energieakkoord. De hoofdlijnen van de afspraken op het terrein van klimaat en energie in dit regeerakkoord worden vastgelegd in een Klimaatwet om zo meer zekerheid te geven aan ondernemers voor de lange termijn.

Zoals te verwachten is houdt het klimaatbeleid een verdere verzwaring in van milieuheffingen op energie. Ook wordt er een minimumprijs voor CO2 in de elektriciteitssector ingevoerd.

De regering trekt ook meer geld uit voor de stimulering van duurzame energie (SDE+-regeling) die oploopt tot 3,2 miljard.

Reuderink: “De vraag is in hoeverre onze grafische bedrijfstak hiervan zal profiteren en wat de gevolgen zullen zijn van een nieuw Klimaat- en energieakkoord voor onze industrie.”